Sint-Gillis en Berkane : al meer dan 10 jaar een vruchtbare samenwerking

In 2007 ging de gemeente Sint-Gil­lis een part­ner­schap voor inter­na­tio­nale samen­wer­king aan met de gemeente Ber­kane in Marok­ko. Tot op de dag van van­daag wer­ken beide gemeen­ten samen rond het the­ma sociale dienst­ver­le­ning met de vol­gende doel­stel­ling : “Het beleid op vlak van sociale dienst­ver­le­ning ont­wik­ke­len via de pro­fes­sio­na­li­se­ring en ins­tan­dhou­ding van een dienst voor sociale dienst­ver­le­ning en van geïn­te­greerde en gecoör­di­neerde sociale pro­jec­ten met de andere sociale acto­ren, ten voor­dele van bur­gers in het alge­meen en van de meest kan­sar­men in het bijzonder”. 

Bij het begin van het part­ner­schap deden zich er een aan­tal pro­ble­men voor, met name met betrek­king tot de moge­lij­kheid van de gemeente Ber­kane om deel te nemen aan het natio­naal ont­wik­ke­ling­si­ni­tia­tief (Ini­tia­tive Natio­nale de Déve­lop­pe­ment) in Marok­ko, en wegens de nood­zaak om meer pro­jec­ten te rea­li­se­ren. Boven­dien kende het part­ner­schap een onder­bre­king van twee jaar. In 2010 werd het part­ner­schap ech­ter her­vat met de vasts­tel­ling dat de com­pe­ten­ties voor de sociale dienst­ver­le­ning beheerd wor­den door het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld, hoe­wel het de gemeente Ber­kane is die de pro­jec­ten financiert.

Ont­wik­ke­ling van het project

Na een bezoek te heb­ben gebracht aan de gemeente Sint-Gil­lis en er ken­nis te maken met de manier van wer­ken, heb­ben de ver­ko­ze­nen van de gemeente Ber­kane een nieuwe dienst voor sociale en cultu­rele zaken opge­zet. Met­ter­ti­jd onts­tond er een nieuwe visie op het sociaal beleid, die heeft geleid tot veran­de­rin­gen in de admi­nis­tra­tie, het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld en de regio­nale en overheidsinstellingen.

In een eerste fase werd er een sociale ana­lyse uit­ge­voerd, waa­ruit de uit­wer­king van een meer­ja­ren­plan en de struc­tu­re­ring van de dienst voortv­loeide. In een tweede fase kon­den dan alle sociale en cultu­rele acto­ren wor­den geïn­ven­ta­ri­seerd en werd er een nieuwe net­wer­king­tool ont­wik­keld : de sociale en cultu­rele kaart. De eerste veran­de­rin­gen zien het daglicht, met name door een gro­tere trans­pa­ran­tie tus­sen de gemeente Ber­kane en de verenigingen.

Sinds 2010 is de gemeente Sint-Gil­lis bij­zon­der actief op het vlak van de oplei­ding van amb­te­na­ren, met het oog op het vers­ter­ken van de com­pe­ten­ties van de gemeente Ber­kane om een betere dienst­ver­le­ning aan de bur­gers te ver­ze­ke­ren. In 2012 wer­den er nieuwe oplei­din­gen geor­ga­ni­seerd om de maat­schap­pe­lijk wer­kers van de vere­ni­gin­gen de moge­lij­kheid te bie­den hun com­pe­ten­ties te diver­si­fië­ren, met the­ma’s die zowel betrek­king heb­ben op sociale dienst­ver­le­ning als op plan­ning­stech­nie­ken en het opzet­ten van pro­jec­ten. In dat­zelfde jaar wer­den in de Marok­kaanse gemeente wer­ken uit­ge­voerd voor de herin­rich­ting en reno­va­tie van de poly­va­lente zaal en de open­bare biblio­theek van Berkane.

In 2014 werk­ten de twee gemeen­ten aan de oprich­ting en uitrus­ting van twee oplei­ding­scen­tra voor vrou­wen en een sport­cen­trum in de wijk Trif­fa. Het betreft pro­jec­ten in ach­ter­ges­telde wij­ken. In 2016 keurde de gemeente Ber­kane een regle­ment goed met betrek­king tot de toe­ken­ning van sub­si­dies door de Gemeen­te­raad. Vol­gend op de rea­li­sa­tie van al deze pro­jec­ten was de eind­con­clu­sie van 2016 dui­de­lijk : er is een sociaal beleid dat in ove­reens­tem­ming met de lokale rea­li­teit werd uit­ge­werkt, en een dienst voor sociale en cultu­rele zaken die werd gepro­fes­sio­na­li­seerd en uit­ge­rust om samen met de andere sociale acto­ren geïn­te­greerde en gecoör­di­neerde sociale pro­jec­ten te rea­li­se­ren ten voor­dele van burgers.

Voort­bou­wend op het reeds gele­verde werk werd er een nieuw pro­gram­ma inge­diend voor de per­iode van 2017 tot 2021. Dit laatste heeft tot doel het vrucht­bare part­ner­schap ver­der te zet­ten, de pro­fes­sio­na­li­se­ring van de dienst te conso­li­de­ren en te vers­ter­ken, eve­nals de dyna­miek van het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld te bevor­de­ren en zo het sociaal beleid van de gemeente te ondersteunen.

Pro­fes­sio­nele inte­gra­tie van vrouwen

Vanaf 2014 werd er, met de ope­ning van twee oplei­ding­scen­tra voor vrou­wen, een waaier van acti­vi­tei­ten opge­zet, zoals work­shops in culi­naire vaar­di­ghe­den, infor­ma­ti­ca en kap­pers- en schoon­heid­sver­zor­ging, modern en tra­di­tio­neel naai­werk, … Hier­bij was het voor de gemeen­ten belan­grijk om voo­ral de wen­sen van de vrou­wen zelf te res­pec­te­ren. Bij­ge­volg omvat­ten de aan­ge­bo­den oplei­din­gen ver­schei­dene thema’s en vakgebieden.

Het pro­ject is een waar succes. Enkele jaren na de lan­ce­ring ervan zijn de resul­ta­ten reeds zicht­baar. Vrou­wen heb­ben er een diplo­ma behaald, en som­mige onder hen heb­ben onder­tus­sen werk gevon­den of ervoor geko­zen om een eigen pro­ject op te star­ten. Het was met name voor deze laatste groep dat het idee bij de gemeen­ten onts­tond om pro­fes­sio­nele bege­lei­ding te voor­zien. Het oplei­ding­sproces werd uit­ge­kiend om hen te onders­teu­nen bij het denk­proces over moge­lijke pro­jec­ten en hoe deze duur­zaam gemaakt kun­nen worden.

In 2022 heb­ben de gemeen­ten Sint-Gil­lis en Ber­kane hun part­ner­schap ver­lengd tot 2026. Voor de acti­vi­tei­ten die in het kader van dit nieuwe pro­gram­ma wor­den aan­ge­bo­den, ligt de focus op de oplei­ding­scy­clus ten voor­dele van de lau­rea­ten van de oplei­ding­scen­tra voor vrou­wen (Centres de Qua­li­fi­ca­tions pour les Femmes). Na de vol­tooiing van de oplei­din­gen in 2021 kre­gen deze beguns­tig­den immers een eva­lua­tie­for­mu­lier ove­rhan­digd.  Hier­mee kon­den ze hun ver­wach­tin­gen en behoef­ten met betrek­king tot de aan­ge­bo­den oplei­din­gen ken­baar maken. Boven­dien werd na over­leg met de ove­rheid­sdienst Entraide Natio­nale, de offi­ciële part­ner van de gemeente Ber­kane voor het beheer van de oplei­ding­scen­tra (CQF’s) en verant­woor­de­lijk voor het peda­go­gisch pro­gram­ma en de exa­mens, bes­lo­ten om in het pro­gram­ma en het jaar­lijkse exa­men ook eco­no­mische concep­ten op te nemen.

De sociale dimen­sie van de centra 

Naast de ver­schil­lende aan­ge­bo­den thema’s, zoals infor­ma­ti­ca, ver­koop­tech­nie­ken en com­mu­ni­ca­tie, wor­den er ook andere work­shops, zoals conflict­be­heer­sing, geor­ga­ni­seerd. Een van de prio­ri­tei­ten van de cen­tra is de wel­willend­heid van de opleid­sters. Een goede vers­tan­dhou­ding met elk van de beguns­tig­den, tus­sen de 15 en 55 jaar, is bij­zon­der belan­grijk. Boven­dien moet er een gepaste com­mu­ni­ca­tie­vorm wor­den gevon­den en moet men leren omgaan met even­tuele pro­ble­men die tij­dens de work­shops naar voren komen.

Hoe­wel de vrou­wen voor­na­me­lijk naar de cen­tra komen om te leren, is de sociale dimen­sie van een der­ge­lijk pro­ject niet te ver­waar­lo­zen.  Elke vrouw heeft immers een ander tra­ject, en som­mige onder hen begin­nen op een kwets­baar moment in hun leven aan deze oplei­ding. De cen­tra kun­nen gezien wor­den als poten­tieel toev­lucht­soord, waar ze er even tus­se­nuit kun­nen zijn. Voor Nadia Moum­ni, die het part­ner­schap voor de gemeente Ber­kane coör­di­neert, en Naï­ma Ama­ra, die het­zelfde doet voor de gemeente Sint-Gil­lis, beant­woor­den de cen­tra aan een behoefte om gehoord te wor­den en als vol­waar­dige vrou­wen en niet enkel als moe­ders of echt­ge­notes bes­chouwd te wor­den. Er wordt geko­zen voor een echt par­ti­ci­pa­tieve aan­pak, waar­bij wordt over­legd met de vrou­wen en er tijd wordt voor­zien voor debrie­fing in ver­band met de programma’s. De vrou­wen kri­j­gen de kans om zelf ideeën en voors­tel­len aan te rei­ken. Door zich te enga­ge­ren voor dit oplei­ding­sproces kun­nen ze een diplo­ma ver­wer­ven, wat voor de deel­neem­sters bij­zon­der waar­de­vol is.

In de eerste wer­king­sja­ren van de cen­tra, merk­ten de twee coör­di­na­trices van het pro­ject soms een zekere teru­ghou­dend­heid van de echt­ge­no­ten en vaders van de beguns­tig­den. Er werd een dia­loog opge­zet om het belang en nut van deze twee cen­tra voor iede­reen dui­de­lijk te maken. Met­ter­ti­jd zag iede­reen welk enga­ge­ment er werd gevraagd : afwe­zi­ghe­den dienen te wor­den ver­me­den, het regle­ment en de werk­plan­ning moe­ten wor­den nage­leefd. In tegens­tel­ling tot hele­maal in het begin, zijn het nu de man­nen – huis­va­ders en echt­ge­no­ten – die zich komen infor­me­ren en ver­vol­gens hun vrouw of doch­ter aan­moe­di­gen om zich voor de oplei­din­gen in te schrijven.

Heel concreet wis­ten tal van vrou­wen die deze opleidingsprogramma’s heb­ben gevolgd zich te eman­ci­pe­ren en hun onaf­han­ke­lij­kheid te ver­gro­ten. Som­mige onder hen heb­ben onder­tus­sen een kap­sa­lon geo­pend, ande­ren heb­ben een coö­pe­ra­tieve opge­richt, of zijn nu aan de slag als banketbakker, …

Voor de gemeen­ten Ber­kane en Sint-Gil­lis stopt het hier niet, en wordt er ver­der nage­dacht over nieuwe en al even veel­be­lo­vende projecten.