Over ons

Soli​ris​.brus​sels is het onders­teu­ning­splat­form voor Brus­selse acto­ren van de inter­na­tio­nale solidariteit.

Wat oors­pron­ke­lijk het Brus­sels Regio­naal Net­werk voor Inter­na­tio­nale Soli­da­ri­teit was, werd in 2015 opge­richt op ini­tia­tief van enkele Brus­selse gemeen­ten en advies­ra­den voor inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit en is omge­vormd tot een plat­form dat tot doel heeft Brus­selse acto­ren te onders­teu­nen en de acties van gemeen­ten, het Brus­sels Gewest, vere­ni­gin­gen, dia­spo­raor­ga­ni­sa­ties, niet-gou­ver­ne­men­tele samen­wer­king­sac­to­ren en andere ver­te­gen­woor­di­gers van het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld te bundelen.

 

 

Het team

Sinds 2019 kri­jgt Soli​ris​.brus​sels een jaar­lijkse finan­cie­ring van het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest, waar­door het over een per­ma­nent team kan bes­chik­ken dat het plat­form beheert.

Voor het onder­deel bur­ger­maat­schap­pi” wordt Soli​ris​.brus​sels ges­teund door de CNCD-11.11.11. Contact : cherine.​layachi@​cncd.​be.

Voor het onder­deel gemeen­te­bes­tuur wordt Soli​ris​.brus​sels onders­teund door Echos Com­mu­ni­ca­tion. Contact : camelia.​bendoduh@​echoscommunication.​org.