FAQ

Hoe kan ik me inschri­j­ven op Soli​ris​.Brus​sels ?

U bent een vereniging :

Om u te regis­tre­ren, gaat u naar de tab “een account aan­ma­ken”, vult u uw contact­ge­ge­vens en alge­mene infor­ma­tie in alvo­rens het for­mu­lier te vali­de­ren. U bent nu geregistreerd !

U kunt ook contact met ons opne­men via de rubriek “over ons”.

U ver­te­gen­woor­digt een gemeente :

U kunt dit for­mu­lier invul­len en per e‑mail stu­ren naar camelia@​echoscommunication.​org. Wij zor­gen voor uw registratie.

 

 

 

Vere­ni­gin­gen ; Waa­rom mijn vere­ni­ging regis­tre­ren op Soli​ris​.brus​sels ?

Soli​ris​.brus​sels is het plat­form dat dia­spo­ra­ve­re­ni­gin­gen in Brus­sel onders­teunt en met elkaar in contact brengt. Door u in te schri­j­ven op het plat­form geniet u niet alleen van zicht­baa­rheid op regio­nale schaal, maar ook van onders­teu­ning op maat van een regio­naal plat­form. Soli­ris orga­ni­seert samen met zijn vere­ni­ging­sle­den eve­ne­men­ten ter ere van de diaspora(s) en biedt gra­tis en gerichte oplei­din­gen aan, zodat uw struc­tuur en uw pro­jec­ten een succes worden !

 

Gemeen­ten ; Waa­rom mijn dienst regis­tre­ren op Soli​ris​.brus​sels ?

Soli​ris​.brus​sels wil de uit­wis­se­ling tus­sen gemeen­ten ver­ge­mak­ke­lij­ken. Via deze ruimte kunt u uw acties, eve­ne­men­ten, mate­riaal dat kan wor­den gebun­deld, finan­cie­ring­smo­ge­lij­khe­den, enz. delen.

U kunt ook een beter beeld kri­j­gen van de vere­ni­gin­gen die op uw grond­ge­bied aan­we­zig zijn en die al lid zijn van het platform.

 

 

 

Agen­da

Hoe kan ik me inschri­j­ven voor opleidingen ?

Elke eve­ne­ment­pa­gi­na, inclu­sief de oplei­din­gen, bevat een inschri­j­ving­slink. Hoe­wel deze laatste gra­tis zijn, is voo­raf­gaande inschri­j­ving toch verplicht.

 

Moet ik lid zijn van Soli​ris​.Brus​sels om me in te schri­j­ven voor de opleidingen ?

Neen, onze cur­sus­sen staan open voor iedereen.

 

Moet ik beta­len voor de opleidingen ?

Al onze oplei­din­gen zijn gratis !

 

Hoe kan ik op de hoogte bli­j­ven van de vol­gende opleidingen ?

Ga naar de agen­da­pa­gi­na van soli​ris​.brus​sels. Alle oplei­din­gen en eve­ne­men­ten van de leden zijn daar te vin­den. U hoeft zich enkel te registreren.

 

Kan ik mijn eigen eve­ne­ment publiceren ?

Voor vere­ni­gin­gen :

Ja, als lid kunt u uw eve­ne­men­ten publi­ce­ren. U hebt de controle over de inhoud, de beheer­ders zul­len het eve­ne­ment zo snel moge­lijk publi­ce­ren. Aar­zel niet om ons te contac­te­ren (zie over pagi­na) voor de opvol­ging van uw publicatie.

Voor gemeen­ten :

Wilt u uw eve­ne­ment op soli​ris​.brus​sels publi­ce­ren ? Stuur het naar camelia@​echoscommunication.​org. Het zal zo snel moge­lijk online wor­den gezet.

Gereed­schaps­kist

Wat is het doel van de toolbox ?

 

In de tool­box vindt u ver­schil­lende nut­tige hulp­mid­de­len, zoals bro­chures, oplei­ding­sma­te­riaal, tool sheets die mede door Soli­ris-acto­ren zijn samengesteld,…

Hebt u een tool gemaakt en wilt u die delen ? Aar­zel niet om ons te contac­te­ren : camelia@​echoscommunication.​org & cherine.​layachi@​cncd.​be

 

Finan­ciert Soli​ris​.Brus​sels verenigingen ?

Neen, wij finan­cie­ren geen pro­jec­ten van vere­ni­gin­gen. Wij onders­teu­nen vere­ni­gin­gen via de co-crea­tie van eve­ne­men­ten, de ter­bes­chik­king­stel­ling van mate­riaal en zalen en de gra­tis deel­name aan opleidingssessies.

We heb­ben wel een reeks oproe­pen voor pro­jec­ten die opens­taan voor vere­ni­gin­gen en/of gemeenten.

 

Diverse

Kan ik een zaal reser­ve­ren voor een vergadering ?

Ja, u kunt de loka­len van Soli​ris​.Brus​sels gebrui­ken voor uw alge­mene ver­ga­de­rin­gen, uw bijeen­kom­sten, uw ver­ga­de­rin­gen met part­ners. Stuur daar­voor een e‑mail naar onze beheer­der met het tijd­stip en de datum.

 

Ik ver­te­gen­woor­dig een gemeente en ik wil de vere­ni­gin­gen in mijn buurt ontdekken.

Alle vere­ni­gin­gen zijn visueel inge­deeld vol­gens het adres van hun zetel via de kaart.

 

Via de kaart zie ik geen enkele vere­ni­ging op mijn grondgebied

Dit betekent dat er in uw gemeente nog geen enkele vere­ni­ging op het plat­form is inges­chre­ven. Aar­zel ech­ter niet om contact op te nemen met cherine.​layachi@​cncd.​be.