De jeugd van Sint-Lambrechts-Woluwe, van Andromeda tot Mbazi

De jeugd van Sint-Lambrechts-Woluwe, van Andromeda tot Mbazi

De gemeente Sint-Lam­brechts-Woluwe zet sterk in op inter­na­tio­nale soli­da­ri­teits­pro­jec­ten. De gemeente, die al meer dan 50 jaar een ste­den­band heeft met de regio Mba­zi in Rwan­da, gelooft in samen­wer­king tus­sen lan­den en wil het bewust­zi­jn bij jon­ge­ren hie­romtrent vers­ter­ken. Met dit voor ogen werd het pro­ject ‘Van Andro­me­da tot Mba­zi : van sport tot bur­ger­schap’ geboren. 

 

Dit pro­ject is geïns­pi­reerd op maquettes gemaakt door jon­ge­ren uit de Andro­me­da­wijk in Sint-Lam­brechts-Woluwe. Enkele jaren gele­den kre­gen jon­ge­ren, in het kader van door de pre­ven­tie- en jeugd­diens­ten van de gemeente geor­ga­ni­seerde acti­vi­tei­ten, de kans om te laten zien hoe zij hun ideale wijk zagen. Doel was hen over de sterke en zwakke pun­ten van hun lee­fom­ge­ving te laten naden­ken. De jon­ge­ren zelf heb­ben 4 assen bepaald waar­rond ze wil­den wer­ken, met name spor­tin­fra­struc­tuur en sport, milieu en duur­zame ont­wik­ke­ling in hun wijk, de ver­fraaiing van hun lee­fom­ge­ving en de gevol­gen daar­van, en de posi­tie van vrou­wen en de bes­cher­ming van vrouwenrechten.

 

De geboorte van het project

 

Wegens het succes van het pro­ject, onts­tond het idee om het uit te brei­den, met als doel jon­ge­ren te laten ken­nis­ma­ken met andere rea­li­tei­ten en cultu­ren wereld­wi­jd. Na een aan­tal ges­prek­ken tus­sen lokale ove­rheid­sins­tan­ties, vor­ming­swer­kers en de jon­ge­ren zelf kwam de wens naar voren om te wer­ken rond het reële of erva­ren gevoel van uits­lui­ting door zich open te stel­len voor inter­na­tio­nale solidariteit.

 

De gemeente heeft al meer dan vijf­tig jaar een ste­den­band met Mba­zi en wilde de aan­dacht ves­ti­gen op dit part­ner­schap. “Het leek ons een goede gele­gen­heid om onze jon­ge­ren de kans te bie­den deel te nemen aan een uit­wis­se­ling­spro­ject met Rwan­dese jon­ge­ren, zodat bur­ger­schap niet alleen betrek­king heeft op de wijk of de eigen gemeente maar tot wereld­bur­ger­schap kan uit­groeien”, aldus Patrick de Mûe­le­naere, ver­te­gen­woor­di­ger van de Cel Externe betrek­kin­gen en Inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit bin­nen de Dienst Public Rela­tions van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

 

Het is dank­zij Phi­lippe Jac­que­myns, sche­pen van Inter­na­tio­nale Soli­da­ri­teit en Véro­nique Dumou­lin, coör­di­na­trice van het pro­ject dat dit laatste het daglicht zag. Het was tij­dens een reis in het kader van een congres van de AIMF (inter­na­tio­nale vere­ni­ging van Frans­ta­lige bur­ge­mees­ters) dat bei­den de bur­ge­mees­ter van het dis­trict Huye in Rwan­da kon­den ont­moe­ten en de moge­lij­khe­den en rea­li­sa­tie van een pro­ject van deze omvang kon­den bespreken.

 

Een groep leer­gie­rige jongeren 

 

Om het pro­ject tot een goed einde te bren­gen, dien­den we een groep jon­ge­ren uit Woluwe samen te stel­len, die zich wil­den enga­ge­ren voor dit ini­tia­tief van open­heid en wereld­bur­ger­schap. De gemeente heeft deze keuze niet wille­keu­rig gemaakt : “We zijn ervan over­tuigd dat de jon­ge­ren van van­daag de man­nen en vrou­wen van mor­gen zijn. Door onze jon­ge­ren in de wij­ken te onders­teu­nen, bie­den we hen kan­sen om te inte­gre­ren in het leven van hun wijk, maar ook van de rui­mere gemeen­schap”, aldus Patrick de Mûe­le­naere. Boven­dien hoopt de gemeente, door jon­ge­ren deze ruimte te geven, de com­mu­ni­ca­tie met de bur­gers te bevor­de­ren : “Jon­ge­ren pra­ten met elkaar, met hun fami­lie en hun ouders, … Ze vor­men dus een gewel­dige hef­boom om bood­schap­pen over te bren­gen”, zo sluit de ver­te­gen­woor­di­ger van de Dienst Public Rela­tions af.

 

De vereiste voor­be­rei­ding vergt een echte inves­te­ring ; de jon­ge­ren zijn dan ook niet wille­keu­rig gese­lec­teerd. Hoe­wel de gemeente aan­van­ke­lijk van plan was om een oproep tot kan­di­daats­tel­ling te lan­ce­ren, bleek dit gezien de moti­va­tie van de groeps­le­den niet nodig. “Om de selec­tie te maken, zijn we van start gegaan met ver­schil­lende acti­vi­tei­ten. Om het land te pre­sen­te­ren, begon­nen we met een expo­si­tie in de wijk met foto’s van een reis die mijn col­le­ga en ik naar Rwan­da had­den gemaakt. De expo­si­tie stond open voor alle jon­ge­ren. Ver­vol­gens orga­ni­seer­den we een acti­vi­teit met een rond­lei­ding in het Afri­ca­Mu­seum waar­bij deko­lo­ni­sa­tie aan bod kwam en iede­reen kon bij­le­ren. Naar­mate de bijeen­kom­sten evo­lueer­den, kon­den we de 10 jon­ge­ren iden­ti­fi­ce­ren die het sterkst gemo­ti­veerd waren om aan dit vee­lei­sende pro­gram­ma deel te nemen. En voor een der­ge­lijk pro­ject is een regel­ma­tige aan­we­zi­gheid bij acti­vi­tei­ten onont­beer­lijk”, aldus Patrick de Mûelenaere.

 

De gemeente Sint-Lam­brechts-Woluwe werd ook gecon­fron­teerd met onvoor­ziene situa­ties en teru­ghou­dend­heid en bezorgd­he­den van bepaalde ouders, voo­ral van jon­ge­ren met een Congo­lese ach­ter­grond voor wie een reis naar Rwan­da in de hui­dige geo­po­li­tieke context niet van­zelf­spre­kend leek. “Jon­ge­ren die er vanaf het begin bij waren, kon­den niet lan­ger ver­trek­ken. Uitein­de­lijk ver­liep alles heel natuur­lijk en kwa­men we tot een groep van jon­ge­ren die van begin tot einde gemo­ti­veerd en betrok­ken waren”, pre­ci­seert Patrick de Mûelenaere.

 

Weder­zi­jds ver­trou­wen opbou­wen tus­sen de leden 

 

Om van het pro­ject een succes te maken, dien­den de jon­ge­ren elkaar en de betrok­ken vol­was­se­nen te leren ver­trou­wen, in het bij­zon­der de orga­ni­sa­to­ren van de ver­schil­lende gemeen­te­diens­ten. Voor Patrick de Mûe­le­naere bes­tond de sleu­tel eruit om gedu­rende het hele pro­ject contact te hou­den met de jon­ge­ren : “We heb­ben een What­sApp-groep aan­ge­maakt waa­rin iede­reen met zijn of haar vra­gen terecht kon. We zagen elkaar ook zeer regel­ma­tig en iede­reen heeft zich heel bes­chik­baar opges­teld.” Daar­naast vormde de samen­wer­king tus­sen de gemeen­te­diens­ten Jeugd, Pre­ven­tie en Public Rela­tions een belan­grijke troef : “Het omka­de­ring­steam bes­tond onder andere uit een jeugd­wer­ker en een pre­ven­tie­me­de­wer­ker. Ze zijn de hele tijd actief in het werk­veld en zien deze jon­ge­ren dus bij­na dage­lijks. Hier­door kre­gen deze gaan­de­weg ook ver­trou­wen in ons, hoe­wel ze ons niet zo vaak zagen.

 

De opvol­ging door de teams hielp niet alleen om de jon­ge­ren gedu­rende de voor­be­rei­ding op de reis gemo­ti­veerd te hou­den, maar stelde ook hun ouders gerust over het pro­ject dat resul­teerde in een reis naar Rwan­da. “Een der­ge­lijke rela­tie tus­sen de drie par­ti­jen was echt nood­za­ke­lijk om het pro­ject van de grond te kri­j­gen. Een van de vor­ming­swer­kers groeide zelf op in de wijk. Het feit dat hij de ouders kende, was een troef om met hen te pra­ten. Het is bij­zon­der belan­grijk om over een echte tus­sen­per­soon te bes­chik­ken”, voegt Patrick de Mûe­le­naere er nog aan toe.

 

Bewust­ma­king rond wereldburgerschap 

 

Het was voor de gemeente belan­grijk om een aan­tal bewust­ma­king­swork­shops te orga­ni­se­ren, zodat de jon­ge­ren alle aspec­ten in ver­band met het pro­ject ‘Van Andro­me­da tot Mba­zi : van sport tot bur­ger­schap’ kon­den begri­j­pen. Uitein­de­lijk was er één acti­vi­teit om het vol­le­dige pro­ject voor te stel­len en waren er der­tien work­shops over de uit­da­gin­gen in ver­band met wereld­bur­ger­schap­se­du­ca­tie, vier team­buil­din­gac­ti­vi­tei­ten en drie bijeen­kom­sten waar­bij de fami­lies van de jon­ge­ren betrok­ken werden.

 

Al deze acti­vi­tei­ten wer­den gerea­li­seerd in samen­wer­king met de gemeen­te­diens­ten Jeugd, Pre­ven­tie en Public Rela­tions. Ook vzw’s zoals ASMAE en Jus­tice et Paix boden hun onders­teu­ning bij de orga­ni­sa­tie van de work­shops. Sport was voor de gemeente een belan­grijke as. Daa­rom waren er meer infor­mele acti­vi­tei­ten gepland, zoals de afvaart van de Lesse in een kajak of een uits­tap naar een pret­park, naast een dag die vol­le­dig in het teken van het the­ma sport en bur­ger­schap stond. “We heb­ben deze dagen ook aan­ge­gre­pen om over fair play en bur­ger­schap te pra­ten door deze concep­ten te illus­tre­ren aan de hand van een voet­bal­wed­stri­jd. Eerst keken we naar wat er gebeurde en ver­vol­gens hiel­den we een debrie­fing”, voegt Patrick de Mûe­le­naere eraan toe.

 

Als onder­deel van deze work­shops was het essen­tieel om een bezin­ning­sdag over onze gedenk­plicht, de Rwan­dese geno­cide, kolo­ni­sa­tie en deko­lo­ni­sa­tie op te nemen. Het was nood­za­ke­lijk de jon­ge­ren voor te berei­den op deze harde rea­li­teit, want zodra ze ter plaatse waren, zou­den ze er sowie­so mee wor­den gecon­fron­teerd. Na over­leg met haar Rwan­dese part­ners bes­loot de gemeente ook om de grote lij­nen te schet­sen van de soli­da­ri­teits­pro­jec­ten die ter plaatse moe­ten wor­den gerea­li­seerd, waa­ron­der hulp bij de bouw van twee hui­zen voor dak­loze gezin­nen en de aan­plan­ting van twee ‘vriend­schaps­bos­sen’.

 

De ngo APROJUMAP, de Rwan­dese part­ner van Sint-Lam­brechts-Woluwe, die als doel heeft weder­zi­jds begrip en samen­wer­king tus­sen vol­ke­ren door mid­del van ste­den­ban­den te bevor­de­ren en par­ti­ci­pa­tief tot stand geko­men pro­jec­ten te rea­li­se­ren, wilde oors­pron­ke­lijk met jon­ge­ren uit het secun­dair onder­wi­js wer­ken met het oog op de vor­ming van een vrou­wen­voet­bal­team om de spor­tieve as te ont­wik­ke­len. Wegens de beperkte bes­chik­baa­rheid bes­loot de ngo uitein­de­lijk om een twin­tig­tal jon­ge­ren te mobi­li­se­ren die in het kader van het part­ner­schap tus­sen de gemeen­ten een onder­wi­js­beurs had­den gekre­gen, ter­wi­jl het spor­tieve aspect van het pro­ject behou­den bleef.

 

Van hun kant werk­ten de Rwan­dese jon­ge­ren aan een aan­tal pro­jec­ten, zodat ze die samen met de Bel­gen tij­dens hun soli­da­ri­teits­reis naar Rwan­da kon­den rea­li­se­ren. Doel van deze reis was om kwes­ties in ver­band met wereld­bur­ger­schap en inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit te bena­druk­ken door mid­del van uit­wis­se­lin­gen met de lokale bevol­king. Onder­wer­pen zoals voo­roor­de­len, racisme, gen­der­ge­lij­kheid, de bes­cher­ming van flo­ra en fau­na, de kli­maa­ton­tre­ge­ling en de gevol­gen ervan op de bevol­king, de gedenk­plicht en de rol van sport bij de (her)opbouw van de Rwan­dese samen­le­ving kwa­men ruim aan bod. Hier­door wer­den de Bel­gische jon­ge­ren zich meer bewust van deze vraag­stuk­ken en kre­gen ze een scher­per oog voor het belang van inter­na­tio­nale solidariteitsprojecten.

 

Sport maakt een inte­graal deel uit van de wijze waa­rop de gemeente haar jon­ge­ren mobi­li­seert en van de Rwan­dese cultuur, waar­door het natuur­lijk was om deze as cen­traal te plaat­sen in het pro­ject. Patrick de Mûe­le­naere, ver­te­gen­woor­di­ger van de Dienst Public Rela­tions, licht toe : “Door mid­del van sport wor­den waar­den zoals samen­le­ven en fair play door­ge­ge­ven. Boven­dien had­den we het geluk dat er in de regio Mba­zi een vrou­wen­voet­bal­team was dat in de Rwan­dese eerste klasse speelt. We orga­ni­seer­den een wed­stri­jd waar­bij het team van onze jon­ge­ren een ver­plet­te­rende neder­laag werd toe­ge­bracht. Waar­na de oors­pron­ke­lijke aar­ze­ling om tegen meisjes te spe­len diende te wor­den bij­ges­teld.

 

Deze groep jon­ge­ren heeft zich erg betrok­ken en erken­te­lijk getoond voor de kans om aan een pro­ject van deze omvang deel te nemen. Tot op de dag van van­daag willen ze zich bli­j­ven enga­ge­ren voor andere pro­jec­ten, bij­voor­beeld rond vluch­te­lin­gen of dakloosheid.