Privacybeleid

Deze web­site werkt vol­le­dig zon­der cookies. Met andere woor­den : wij slaan geen van uw per­soon­lijke gege­vens op wan­neer u de web­site soli​ris​.brus​sels bezoekt zon­der in te loggen.

Juri­disch kader en toepassingsgebied

Deze web­site vol­doet aan het pri­va­cy­re­gle­ment. Wij res­pec­te­ren de gel­dende wet­ten en bes­te­den bij­zon­dere aan­dacht aan
– Veror­de­ning (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Euro­pees Par­le­ment en de Raad betref­fende de bes­cher­ming van natuur­lijke per­so­nen in ver­band met de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens en betref­fende het vrije ver­keer van die gege­vens, en tot intrek­king van Richt­li­jn 95/46/EG (Alge­mene veror­de­ning gege­vens­bes­cher­ming, bekend als de “GDPR”);
– de wet van 8 decem­ber 1992 tot bes­cher­ming van de per­soon­lijke levenss­feer ten opzichte van de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens (bekend als de “Pri­va­cy­wet”);
– de wet van 3 decem­ber 2017 tot oprich­ting van de gegevensbeschermingsautoriteit.

Per­soon­lijk iden­ti­fi­ceer­bare informatie

Bij elk bezoek aan onze web­site hou­den wij de bezochte pagi­na’s bij, maar niet de gege­vens van de gebrui­ker. Met andere woor­den, we weten mis­schien dat 18 men­sen de tool­kit heb­ben bezocht, maar we bewa­ren geen infor­ma­tie over hun per­soon­lijke gege­vens. Deze gea­no­ni­mi­seerde infor­ma­tie stelt ons in staat de inhoud van de web­site voort­du­rend te ver­be­te­ren om deze zo goed moge­lijk op uw gebrui­ker­ser­va­ring af te stemmen.
Als u inlogt op het leden­ge­deelte, herkent de web­site uw gebrui­kers­naam en wacht­woord, zodat u naar de voor u bes­temde pagi­na’s kunt navi­ge­ren. De infor­ma­tie die u vers­trekt bij uw regis­tra­tie wordt, met uw toes­tem­ming, gepu­bli­ceerd op de web­site en is dus openbaar.

Bevei­li­ging van de ver­za­melde informatie

Wij heb­ben pas­sende vei­li­gheid­smaa­tre­ge­len geno­men om het ver­lies, het mis­bruik of de wij­zi­ging van de op onze site ont­van­gen infor­ma­tie te voorkomen.
Lid­ve­re­ni­gin­gen kun­nen te allen tijde ver­zoe­ken om hun op de web­site gepu­bli­ceerde gege­vens te wij­zi­gen of te wissen.
Wij nemen alle nodige maa­tre­ge­len om ervoor te zor­gen dat deze infor­ma­tie vei­lig wordt behan­deld. Voor geen enkele data­trans­mis­sie via het inter­net kan ech­ter 100% vei­li­gheid wor­den gega­ran­deerd. Daa­rom kun­nen wij, hoe­wel wij ons ins­pan­nen om uw per­soons­ge­ge­vens te bes­cher­men, geen 100% vei­li­gheid garan­de­ren van de infor­ma­tie die aan ons wordt doorgegeven.

Gebruik van de informatie

Er wordt geen infor­ma­tie door­ge­ge­ven aan der­den voor recla­me­doe­lein­den. Wij ver­bin­den ons ertoe de bes­chre­ven infor­ma­tie uits­lui­tend te gebrui­ken in het kader van soli​ris​.brus​sels. Daa­rom kun­nen alleen de gege­vens die u open­baar maakt door uw “soliris-lid”-portaal in te vul­len, wor­den door­ge­ge­ven aan andere struc­tu­ren die ver­band hou­den met inter­na­tio­nale solidariteit.
Wij heb­ben geen part­ner­schap­pen of spe­ciale rela­ties met recla­me­bu­reaus op internet.

Toe­gang tot, wij­zi­ging of ver­wi­j­de­ring van persoonsgegevens
Ove­reen­kom­stig de wet heeft u recht op toe­gang tot de infor­ma­tie die op u betrek­king heeft, als­mede recht op cor­rec­tie. Op ver­zoek hebt u de moge­lij­kheid om ken­nis te nemen van de per­soons­ge­ge­vens die op u betrek­king heb­ben en om even­tuele onjuis­the­den te cor­ri­ge­ren. Indien u deze rech­ten wenst uit te oefe­nen, kunt u contact met ons opnemen.
Als u van mening bent dat onze site niet in ove­reens­tem­ming is met dit pri­va­cy­be­leid, kunt u contact opne­men met onze RGPD-afge­vaar­digde via het vol­gende e‑mailadres : donnees@​cncd.​be.
Zodra wij uw gege­vens ont­van­gen heb­ben, zal soli​ris​.brus​sels alles in het werk stel­len om de vei­li­gheid van zijn sys­te­men te verzekeren.