Partnerschap tussen de Stad Brussel en de vereniging voor geestelijke gezondheidszorg AFAK : bewustmaking van het ‘Recht op Geestelijke Gezondheid’ in Marokko

Partnerschap tussen de Stad Brussel en de vereniging voor geestelijke gezondheidszorg AFAK : bewustmaking van het ‘Recht op Geestelijke Gezondheid’ in Marokko

De Stad Brus­sel orga­ni­seert al ver­schei­dene jaren pro­jec­ten rond inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit. Vanuit het stre­ven om de aan­dacht op het the­ma van de gees­te­lijke gezond­heid te ves­ti­gen, orga­ni­seerde de stad een mis­sie naar Marok­ko om de behoef­ten van de gezond­heid­ssec­tor in het land in kaart te bren­gen. In 2022 werd er een samen­wer­king­sver­band opge­zet met de vere­ni­ging ‘AFAK pour la san­té men­tale’ in Casa­blan­ca, Marokko. 

 

De Stad Brus­sel bes­chikt over een bij­zon­dere exper­tise inzake gezond­heid­szorg dank­zij het net­werk van zie­ken­hui­zen en de ver­schil­lende gezond­heid­szor­gor­ga­ni­sa­ties die op het grond­ge­bied van de stad aan­we­zig zijn. De stad wil tevens een beleid van inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit ont­wik­ke­len in ver­band met de bui­ten­landse dia­spo­ra in Brus­sel om inter­na­tio­nale steun te bie­den voor de uit­da­gin­gen waar­mee de Brus­selse bur­gers gecon­fron­teerd wor­den. Aan­ge­zien er in het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest en in de Stad Brus­sel een grote Marok­kaanse dia­spo­ra is, was het belan­grijk om een pro­ject in Marok­ko te rea­li­se­ren om de wen­sen van de vere­ni­gin­gen en de bur­gers van Brus­sel te res­pec­te­ren. De stad heeft ver­vol­gens experts, inter­na­tio­nale consul­tants en Bel­gische ngo’s die in Marok­ko actief zijn, geraad­pleegd om een spe­ci­fieke behoefte in de Marok­kaanse context te iden­ti­fi­ce­ren. Het is de gezond­heid­szorg­sec­tor, en meer in het bij­zon­der de gees­te­lijke gezond­heid­szorg, die de aan­dacht van de Stad Brus­sel heeft getrokken.

 

Om in deze sec­tor te inves­te­ren, heeft Brus­sel ver­schil­lende orga­ni­sa­ties voor gees­te­lijke gezond­heid­szorg in Marok­ko geï­den­ti­fi­ceerd. Na uit­ge­breid onder­zoek koos de stad voor de vere­ni­ging voor gees­te­lijke gezond­heid­szorg AFAK wegens haar in de sec­tor erkende exper­tise, die met name wordt aan­ge­wend bij het sinds 2017 behe­ren van het medisch-psy­cho­so­ciaal cen­trum van Casa­blan­ca. De vere­ni­ging is eve­neens gere­nom­meerd dank­zij de exper­tise van haar bes­tuurs­le­den, die erken­ning genie­ten bij inter­na­tio­nale orga­ni­sa­ties. Dr. Nadia Mou­sh­taq, voor­zits­ter van AFAK, wordt regel­ma­tig door het Marok­kaanse Minis­te­rie van Volks­ge­zond­heid of door inter­na­tio­nale ins­tan­ties gevraagd om deel te nemen aan ron­de­ta­fel­ges­prek­ken over gees­te­lijke gezond­heid of aan over­leg­pro­ces­sen in de gees­te­lijke gezond­heid­ssec­tor in Marok­ko. Samen heb­ben ze het pro­ject ‘Droit à la San­té Men­tale’ (Recht op Gees­te­lijke Gezond­heid) opgezet.

 

Een pro­ject om het bewust­zi­jn rond gees­te­lijke gezond­heid te ver­gro­ten en het stig­ma te verminderen 

 

De mis­sie van het medisch-psy­cho­so­ciaal cen­trum van Casa­blan­ca bes­taat uit de opvang van patiën­ten na een acute cri­sis om hen ver­vol­gens op weg te zet­ten naar sociale re-inte­gra­tie, auto­no­mie en een terug­keer naar een nor­maal leven. Het idee ach­ter dit nieuwe pro­ject, dat in okto­ber 2022 van start ging, bes­tond eruit de bes­taande orga­ni­sa­tie te vers­ter­ken. Aan­ge­zien er voor­na­me­lijk met vri­j­willi­gers werd gewerkt, was het niet een­vou­dig om de orga­ni­sa­tie op het vlak van pro­ce­dures te pro­fes­sio­na­li­se­ren. Uitein­de­lijk zorgde de wer­ke­lij­kheid inzake human res­sources ervoor dat er slechts wei­nig tijd was om het ges­prek over de te vol­gen stra­te­gie voor de ver­dere ont­wik­ke­ling van de orga­ni­sa­tie aan te gaan. Nico­las Lieu­te­nant, pro­ject­coör­di­na­tor voor de Stad Brus­sel, licht toe : “We wil­den, eer­der op mid­del­lange ter­mi­jn, zor­gen voor vers­ter­king op het vlak van human res­sources zodat er werk­ti­jd zou vrij­ko­men om over deze zaken na te den­ken. Ander­zi­jds wil­den we hen de moge­lij­kheid bie­den om het tra­ject dat ze met de patiën­ten afleg­gen echt in han­den te nemen.

 

De orga­ni­sa­tie beheert ech­ter geen zie­ken­huis, maar eer­der een dag­cen­trum. Hier wordt de zorg voor patiën­ten in de herstel‑, recu­pe­ra­tie- en gene­zing­sfase ver­ze­kerd. Gees­te­lijke gezond­heid­szorg is een dage­lijkse uit­da­ging, met spe­ci­fieke medische aspec­ten. Nico­las Lieu­te­nant pre­ci­seert : “Ener­zi­jds zijn er de psy­chia­trische consul­ta­ties, maar er zijn ook de eer­der sociale aspec­ten waa­raan wordt gewerkt, zoals de sociale vaar­di­ghe­den, het her­win­nen van zelf­ver­trou­wen, het onder ogen zien van hoe ande­ren naar je kij­ken, m.a.w. leren pra­ten over je ziekte. Hier­bij is het essen­tieel dat de patiënt cen­traal wordt ges­teld in het heling­sproces. De orga­ni­sa­tie bes­chikte op dat ogen­blik nog niet over vol­doende mid­de­len om alle taken die deel uit­ma­ken van het heling­sproces van een patiënt op zich te nemen.

 

De vere­ni­ging AFAK en de Stad Brus­sel heb­ben samen zeer dui­de­lijke doe­len ges­teld voor het pro­ject : ver­be­te­ren van de zorg voor patiën­ten die een beroep doen op gees­te­lijke gezond­heid­szorg, garan­de­ren van een regel­ma­tige genees­mid­de­len­be­voor­ra­ding van de voor­zie­nin­gen voor gees­te­lijke gezond­heid­szorg en ver­be­te­ren van de orga­ni­sa­to­rische pres­ta­ties van AFAK op het gebied van gees­te­lijke gezond­heid­szorg”. Zeer concreet heeft het part­ner­schap het moge­lijk gemaakt om stra­te­gische docu­men­ten zoals func­tieom­schri­j­vin­gen, of het interne regle­ment van de orga­ni­sa­tie op te stel­len. Het heeft ons ook in staat ges­teld om acti­vi­tei­ten met patiën­ten te orga­ni­se­ren. Boven­dien was het voor de Stad Brus­sel ook belan­grijk om het cen­trum meer zicht­baa­rheid te geven en de aan­dacht te ves­ti­gen op de goede wer­king ervan. “Het idee ach­ter de derde doel­stel­ling was dat dit op lange ter­mi­jn posi­tief zou zijn voor de gees­te­lijke gezond­heid­szorg in Marok­ko en dus ook op de finan­cie­ring ervan. Gezien de goede wer­king van de orga­ni­sa­tie, onts­tond het idee om ze ook de kans te geven te spre­ken over haar goede prak­tij­ken en acties op natio­naal maar ook op inter­na­tio­naal niveau, en dit vanuit het idee dat er zo mis­schien ook andere finan­cie­ring­sbron­nen aan­ge­boord kun­nen wor­den”, aldus Nico­las Lieutenant.

 

We heb­ben met name met hen gezorgd voor de finan­cie­ring van een nieuwe web­site voor de orga­ni­sa­tie, van het druk­ken van bro­chures, van mid­de­len om op eer­dere rea­li­sa­ties te kapi­ta­li­se­ren, van oplei­din­gen voor het per­so­neel om te kun­nen plei­ten voor meer onders­teu­ning en te kun­nen aank­lop­pen bij ver­schil­lende Marok­kaanse ove­rheid­sins­tan­ties, maar ook bij inter­na­tio­nale ins­tel­lin­gen”, voegt de pro­ject­coör­di­na­tor voor de Stad Brus­sel er nog aan toe.

 

Een waar­de­vol en duur­zaam partnerschap

 

Naast de finan­ciële steun van de Stad Brus­sel is dit part­ner­schap een succes op het vlak van samen­wer­king. De infor­ma­tie-uit­wis­se­ling ver­loopt niet top-down, wel inte­gen­deel. Hoe­wel de Stad Brus­sel de alge­mene lei­ding aan de vere­ni­ging over­laat, wordt alles tus­sen beide par­ti­jen bes­pro­ken en ove­reen­ge­ko­men. “We ver­trek­ken echt vanuit de optiek van het geza­men­lijk opbou­wen en ont­wik­ke­len van het pro­ject, van ideeën, van veran­de­rin­gen, enz.”, aldus Nico­las Lieutenant.

 

Het pro­ject stopt daar ech­ter niet, er wordt voor 2024 een tweede fase over­wo­gen. De Stad Brus­sel is met het uni­ver­si­tair zie­ken­huis Sint-Pie­ter en meer bepaald de psy­chia­trische afde­ling ook betrok­ken par­tij. Er werd met het oog op het tot stand te bren­gen van een aca­de­mische samen­wer­king met Casa­blan­ca een reflec­tie­proces opges­tart. Aan­ge­zien de gees­te­lijke gezond­heid­szorg in de rich­ting van min­der zie­ken­hui­sop­names en meer opvol­ging in dag­cen­tra evo­lueert, wil de Stad Brus­sel in dia­loog tre­den met de uni­ver­si­teit van Casa­blan­ca vanuit de wens om een part­ner­schap tus­sen deze ver­schil­lende acto­ren in het pro­ject te inte­gre­ren. “We bes­pre­ken samen met de psy­chia­ters van het UMC Sint-Pie­ter en de verant­woor­de­lijke psy­chia­ter van de vere­ni­ging in Marok­ko manie­ren om in de tweede fase van het pro­ject syner­gieën met het uni­ver­si­tair zie­ken­huis te ont­wik­ke­len”, pre­ci­seert Nico­las Lieutenant.

 

Boven­dien ver­dui­de­lijkt de pro­ject­coör­di­na­tor voor de Stad Brus­sel, Nico­las Lieu­te­nant, dat het in deze tweede fase bij­voor­beeld zin­vol kan zijn om mobiele teams te voor­zien, gezien het feit dat Marok­ko een belan­grijk tran­sit­ge­bied is voor migran­ten uit sub-Saha­raans Afrika.

 

Het voor­bije najaar werd Marok­ko ook getrof­fen door een aard­be­ving die op het plat­te­land een ware ravage heeft aan­ge­richt. De suc­ces­volle inzet van mobiele gezond­heid­steams om hulp te bie­den zou veel kun­nen bete­ke­nen voor deze men­sen die trau­ma­tische gebeur­te­nis­sen heb­ben mee­ge­maakt. “Er zijn dus heel wat men­sen in een toes­tand van ontred­de­ring, soms in een behoor­lijk erns­tige gees­te­lijke nood, maar die zich ille­gaal in het land bevin­den en bij­ge­volg geen toe­gang heb­ben tot de nor­male zorg­voor­zie­nin­gen. Mobiele teams zou­den zich naar de wij­ken kun­nen bege­ven waar deze men­sen ver­bli­j­ven”, zo bear­gu­men­teert Nico­las Lieutenant.

 

De Stad Brus­sel is van plan om ins­ti­tu­tio­nele ban­den aan te kno­pen met de gemeen­te­lijke en/of regio­nale ove­rhe­den in Casa­blan­ca. Dit zou de vere­ni­ging AFAK onders­teu­nen om “in Marok­ko te plei­ten voor de verho­ging van de ove­rheid­sfi­nan­cie­ring voor gees­te­lijke gezond­heid­szorg en dus uitein­de­lijk ook voor de verho­ging van het werk­bud­get voor gees­te­lijke gezond­heid­szorg van AFAK”, aldus de door de Stad Brus­sel opges­telde projectfiche.