De Brusselse fairtradeactoren (filmpje)

TwitterFacebookMail

 

Begin 2022 werd een filmpje over ‘de Brus­selse fair­tra­deac­to­ren’ opge­no­men. Dit pro­ject is het resul­taat van een finan­cieel part­ner­schap tus­sen de stad Brus­sel en het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest, via zijn bes­tuur Brus­sels Inter­na­tio­nal. Het werd ges­teund door de Bel­gian Fair Trade Fede­ra­tion (BFTF), die jaren­lange erva­ring heeft op dit gebied, aan­ge­zien ze aan de ont­wik­ke­ling van de fair­tra­de­markt werkt en onder­ne­min­gen en vere­ni­gin­gen onders­teunt die actief zijn in het Brus­sels gewest.

In totaal wer­den een tien­tal Brus­selse onder­ne­min­gen, vere­ni­gin­gen en ins­tel­lin­gen geïn­ter­viewd. Al deze acto­ren samen illus­tre­ren de diver­si­teit van de sec­to­ren die zich inzet­ten voor fair trade in Brus­sel. Het gaat onder meer om Javry (in de kof­fie­sec­tor), Xoco­late (in de cho­co­la­de­sec­tor), Won­der­coop en Ozfair (in de levens­mid­de­len- en cate­ring­sec­tor), Koshi, Femi­main en La Pacha­ma­ma (in de kle­ding­sec­tor en de pro­duc­tie­sec­tor van spel­letjes en diverse voor­wer­pen) en Fair­trade Bel­gium, Oxfam, Conseil équi­table, de Haute Ecole Fran­cis­co Fer­rer, de stad Brus­sel en Brus­sels Inter­na­tio­nal (in de sec­to­ren oplei­ding, infor­ma­tie en advies).

De indi­vi­duele filmpjes (zie hie­ron­der) en het geza­men­lijke filmpje (zie hier­bo­ven) kun­nen wor­den gebruikt om fair trade te pro­mo­ten en onder de aan­dacht te bren­gen, voor wie dat wil.

We hopen dat ze andere acto­ren kun­nen ins­pi­re­ren om het fair­tra­dea­von­tuur aan te gaan !

 1. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of Brus­sels City and Region
 2. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of Conseil-Équitable
 3. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of Fair­trade Belgium
 4. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of Femimain
 5. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of Bache­lor in Trade and Deve­lop­ment – HEFF-HE2B
 6. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of Javry
 7. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of Koshi
 8. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of La Pachamama
 9. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of Oxfam Brussels
 10. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of Ozfair
 11. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of Wandercoop
 12. Fair trade actors in Brus­sels : Pre­sen­ta­tion of Xocolate