Oudergem : de rol van CEMPA in het onthaal van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

Oudergem : de rol van CEMPA in het onthaal van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

In okto­ber 2021 opende een nieuw Feda­sil-opvang­cen­trum zijn deu­ren in de Trans­vaal­wijk van Ouder­gem. Dit opvang­cen­trum is verant­woor­de­lijk voor het obser­ve­ren en oriën­te­ren van niet-bege­leide min­der­ja­rige vreem­de­lin­gen (NBMV) die net op het Bel­gisch grond­ge­bied zijn toe­ge­ko­men. De voors­tel­ling van het pro­ject aan de buurt­be­wo­ners bracht tal van reac­ties met zich mee : hoe­wel een meer­de­rheid van de bur­gers het nieuws enthou­siast onthaalde, gaven ande­ren blijk van een zekere teru­ghou­dend­heid. Om ervoor te zor­gen dat de voor­zie­ning in de best moge­lijke omstan­di­ghe­den van start kon gaan, werkte Feda­sil nauw samen met ver­schil­lende lokale ove­rheid­sdiens­ten, in het bij­zon­der de edu­ca­tieve cel van het pre­ven­tie­huis van Ouder­gem (CEMPA).

 

Infor­ma­tie­ses­sie

Om het pro­ject in detail voor te stel­len aan de toe­kom­stige buren van het cen­trum, werd er een infor­ma­tie­ses­sie geor­ga­ni­seerd vóór de ope­ning van het eers­te­li­jns­cen­trum, bedoeld om niet-bege­leide min­der­ja­ri­gen gedu­rende een korte per­iode (van één tot twee maan­den) te huis­ves­ten, om hen ver­vol­gens de weg te wij­zen naar een ges­chikte opvang­struc­tuur. In reac­tie hie­rop gaven de meeste deel­ne­mers aan de ver­ga­de­ring onmid­del­lijk te ken­nen dat ze zich wil­den aan­die­nen als vri­j­willi­ger, bij­voor­beeld door de orga­ni­sa­tie van cam­pagnes om kle­ding en vri­je­ti­jd­sma­te­riaal in te zame­len voor deze groep van niet-bege­leide min­der­ja­ri­gen. Andere bur­gers gaven daa­ren­te­gen uiting aan een zekere mate van ang­st en terughoudendheid.

Faci­li­ta­to­ren

Ver­schil­lende gemeen­te­diens­ten heb­ben, in samen­wer­king met Feda­sil, alles in het werk ges­teld om vanaf het begin guns­tige omstan­di­ghe­den voor de voor­zie­ning te creë­ren. Didier Gosuin, toen­ma­lig bur­ge­mees­ter, mobi­li­seerde de exper­tise van ver­schil­lende gemeen­te­lijke acto­ren, in het bij­zon­der het CEM­PA-team. Het CEM­PA-team, door de bur­ge­mees­ter aan­ges­teld als faci­li­ta­tor, ging meteen aan de slag met zijn pre­ven­tieop­dracht ten opzichte van de bevol­king en met het samen­bren­gen van lokale acto­ren, de betrok­ken acto­ren van Feda­sil en de bur­gers.

In eerste ins­tan­tie pro­beer­den de faci­li­ta­to­ren te anti­ci­pe­ren op vra­gen en ang­sten die zou­den kun­nen leven bij de bur­gers, zodat ze daar op het gepaste moment op kon­den rea­ge­ren. Zo wer­den er ook contac­ten gelegd tus­sen het opvang­cen­trum en alle betrok­ken lokale ins­tel­lin­gen ; een van de opdrach­ten van Feda­sil bes­taat immers uit het sme­den van ban­den. Het CEM­PA-team bevor­derde tevens de dia­loog tus­sen Feda­sil en sociale huis­ves­ting­smaat­schap­pi­jen, de scho­len van de gemeente en het jeugd­huis dat zich op enkele meters van de nieuwe voor­zie­ning bevindt.

Voo­roor­de­len over­win­nen… en de eruit voortv­loeiende aan­ti­j­gin­gen ontkrachten 

Kort na de ope­ning van het opvang­cen­trum, deed het gerucht de ronde dat het aan­tal inbra­ken in de Trans­vaal­wijk was toe­ge­no­men, waar­door werd geïn­si­nueerd dat de schuld hier­voor bij de nieuw­ko­mers zou lig­gen. Vanuit zijn pre­ven­tie­rol onder­nam het CEM­PA-team meteen actie om deze des­in­for­ma­tie tegen te gaan.

 

Het gerucht bereikte de oren van de verant­woor­de­lij­ken van de sociale huis­ves­ting­smaat­schap­pi­jen waar­mee CEMPA samen­werkt, die deze laatste onmid­del­lijk op de hoogte bracht. Een­maal op de hoogte namen de leden van CEMPA de nodige stap­pen om de waa­rheid te ach­te­rha­len. Nadat CEMPA de direc­tie van het Feda­sil-opvang­cen­trum over de situa­tie had geïn­for­meerd, orga­ni­seerde ze een bijeen­kom­st met de maat­schap­pe­lijk wer­kers en de direc­teur van het cen­trum, het per­so­neel en de verant­woor­de­lij­ken van de sociale huis­ves­ting­smaat­schap­pi­jen eve­nals het poli­tie­korps belast met het onder­zoek naar de inbra­ken. Aan de hand van de reële cij­fers kon wor­den aan­ge­toond dat het aan­tal inbra­ken niet aan het toe­ne­men was. De samen­wer­king met verant­woor­de­lij­ken en het per­so­neel van de sociale huis­ves­ting­smaat­schap­pi­jen speelde hie­rin een erg belan­grijke rol, gezien hun ver­mo­gen om rechts­treeks met de bewo­ners te com­mu­ni­ce­ren en zo de vers­prei­ding van valse infor­ma­tie tegen te gaan.

Hoe­wel het mis­schien anek­do­tisch lijkt, had deze gebeur­te­nis erns­tige gevol­gen kun­nen heb­ben voor deze kwets­bare jon­ge­ren, die zo veroor­deeld zou­den zijn tot het onder­gaan van een bij­ko­mend onrecht.

Het gaat om “kin­de­ren”, min­der­ja­ri­gen. Die zich in de prak­tijk zeer res­pect­vol heb­ben opges­teld. Jon­ge­ren die waar moge­lijk deel­ne­men aan het leven in de wijk.”, aldus Saïd Ben Allel, coör­di­na­tor van CEMPA.

Voor­bij de voo­roor­de­len, wor­den er ban­den gesmeed…

In de eerste fases van het pro­ject von­den er tus­sen de faci­li­ta­to­ren en de acto­ren van Feda­sil ver­schil­lende ver­ga­de­rin­gen plaats om de situa­tie te beoor­de­len en de behoef­ten van de ver­schil­lende par­ti­jen te iden­ti­fi­ce­ren (acto­ren van Feda­sil, bur­gers, NBMV, enz.). Er wer­den gemeen­schap­pe­lijke acties opge­zet om ener­zi­jds de inte­gra­tie van de niet-bege­leide min­der­ja­ri­gen in de gemeente Ouder­gem te bevor­de­ren en ander­zi­jds de ang­sten resul­te­rend uit voo­roor­de­len bij de bevol­king weg te nemen. Met deze aan­pak wil CEMPA de uit­da­ging aan­gaan om har­mo­nieus met deze nieuwe bewo­ners samen te leven, ondanks de korte duur van hun ver­bli­jf en het ver­loop van het per­so­neel dat ins­taat voor de omkadering.

 

Met senio­ren

In het kader van deze pro­jec­ten orga­ni­seerde het CEM­PA-team een door senio­ren bege­leide work­shop voor de NBMV die hie­raan wens­ten deel te nemen. Gedu­rende een namid­dag kre­gen de jon­ge­ren meer spe­ci­fiek een ini­tia­tie naai­werk. Tij­dens deze acti­vi­teit gaven de deel­ne­mers blijk van een opmer­ke­lijke pres­ta­tie, die de senio­ren spra­ke­loos ach­ter­liet : De jon­ge­ren werk­ten snel­ler dan hun ani­ma­to­ren, zodat ze aan het eind van de dag meer hand­tas­sen had­den gepro­du­ceerd dan deze laats­ten. Aan­ge­naam ver­rast door het resul­taat en de ins­tel­ling van de NBMV, gin­gen de senio­ren een dia­loog aan met de jon­ge­ren, waar­bij ze de bar­rières van taal en voo­roor­de­len over­won­nen. Deze erva­ring bleek op het vlak van uit­wis­se­ling en open­heid een weder­zi­jdse verrijking.

Voor ons bes­taat het doel er niet uit om met slechts één com­ponent te wer­ken. Voor mij houdt de oefe­ning ook in dat er met de senio­ren wordt gewerkt aan open­heid naar ande­ren en het oog heb­ben voor andere rea­li­tei­ten.” Saïd Ben Allel – coör­di­na­tor van CEMPA.

Door jon­ge­ren, voor jongeren

In deze geest van open­heid en uit­wis­se­ling wer­den er ont­moe­tin­gen geor­ga­ni­seerd tus­sen NBMV-jon­ge­ren en jon­ge­ren uit Ouder­gem, met name in het kader van spor­tac­ti­vi­tei­ten en naar aan­lei­ding van een bezinningsverblijf.

Zo bracht Royal BC Auder­ghem hen bij­voor­beeld samen in het kader van een ini­tia­tie bas­ket­bal. Elke zater­dag zijn er spor­tac­ti­vi­tei­ten voor jon­ge­ren uit het Feda­sil-opvang­cen­trum en het jeugd­huis La Clef in Etter­beek. Er werd ook een heus voet­bal­toer­nooi met de NBMV-jon­ge­ren geor­ga­ni­seerd door leer­lin­gen van het Col­lege Saint-Michel.

Hier­naast kre­gen drie leer­lin­gen van deze school de kans om tij­dens een drie­daagse bezin­ning deel te nemen aan het leven van het opvang­cen­trum. Ze namen niet alleen deel aan cur­sus­sen en acti­vi­tei­ten, maar hiel­pen tevens het Feda­sil-team een handje.

Samen met de gemeenschapswachters

Om de inte­gra­tie van de NBMV in de gemeente te bevor­de­ren, wordt onders­teu­ning gebo­den door de gemeen­schaps­wach­ters van het pre­ven­tie­huis in Ouder­gem. Om de 15 dagen kri­j­gen de jon­ge­ren van Feda­sil een prak­tische oplei­ding over bur­ger­schap, en de rol van de gemeen­schaps­wach­ters, gevolgd door een rond­lei­ding in de ver­schil­lende wij­ken van Ouder­gem.

Vers­ter­ken van de sociale cohesie

Het opbou­wen van rela­ties tus­sen bur­gers en jon­ge­ren in het cen­trum is een essen­tieel ele­ment van sociale cohe­sie. Daa­rom onders­teunde CEMPA de orga­ni­sa­tie van een open­deur­dag door Feda­sil, op ini­tia­tief van de direc­teur van de voorziening.

Zo opende het opvang­cen­trum op 24 sep­tem­ber jong­st­le­den zijn deu­ren voor de inwo­ners van Ouder­gem. Vanuit een pers­pec­tief van ver­rij­king, uit­wis­se­ling en ont­moe­ting, heb­ben Feda­sil en enkele part­ners diverse acti­vi­tei­ten opge­zet om het grote publiek te sen­si­bi­li­se­ren over thema’s in ver­band met migra­tie, en in het bij­zon­der de situa­tie van NBMV. Een van de doel­stel­lin­gen was ook bewust­ma­king van de rijk­dom die cultu­rele diver­si­teit kan bie­den. Op deze dag kre­gen de deel­ne­mers de gele­gen­heid om ken­nis te maken met Afghaanse en Afri­kaanse dan­sen en een concert bij te wonen dat werd uit­ge­voerd door geta­len­teerde jon­ge­ren uit het cen­trum. Er werd ook een door Cari­tas Inter​na​tio​nal​.be ont­wik­keld inter­ac­tief inle­ving­ss­pel rond migra­tie, “Walk in my shoes”, voor­ges­teld door de NGO Jus­tice & Paix. Hier­naast stond er een bezoek aan het opvang­cen­trum eve­nals een wereld­buf­fet op het pro­gram­ma. Boven­dien boden jonge fiet­shers­tel­lers van het opvang­cen­trum bur­gers een gra­tis check-up van hun fiets. 

 

De jon­ge­ren namen ook deel aan diverse lokale eve­ne­men­ten en waren betrok­ken bij ver­schei­dene gemeenschapsprojecten.

Gemo­ti­veerd om deel te nemen aan het wijk­le­ven, ging een aan­tal jon­ge­ren uit het cen­trum naar een buurt­feest waar­voor ze waren uit­ge­no­digd. Ze namen een taart mee die ze op voo­rhand had­den bereid.

De jon­ge­ren wil­den maar al te graag een handje hel­pen en deden mee aan de voor­be­rei­din­gen voor de Bel­gische kam­pioen­schap­pen kerst­boom­wer­pen. Ze hiel­pen ook met de logis­tiek van het samens­tel­len en ver­de­len van groen­te­man­den aan­ge­bo­den door de Soli­daire Aan­koop­Groep van Agro-eco­lo­gische Land­bouw (SAGAL) van Oudergem.

 

 

Ingre­diën­ten voor een beter onthaal 

De rol van de lokale ove­rheid in het onthaal van een nieuw opvang­cen­trum is van cru­ciaal belang eve­nals de faci­li­te­rende rol ges­peeld door CEMPA, in direct contact met de Ouder­gemse bevolking.

Op voo­rhand naden­ken over het onthaal, de inbreng van de bur­ge­mees­ter, de dia­loog tus­sen de ver­schil­lende betrok­ken par­ti­jen, de aan­dacht voor de weers­tand maar eve­neens voor de bereid­heid van de bevol­king om zich in te zet­ten, de waak­zaam­heid voor het wel­zi­jn van kwets­bare jon­ge­ren eve­nals voor het gevaar van bes­taande voo­roor­de­len, het creë­ren van uit­wis­se­lin­gen om deze voo­roor­de­len te ont­krach­ten en ban­den te sme­den…  Het zijn stuk-voor-stuk ingre­diën­ten die het CEM­PA-team, in samen­wer­king met het per­so­neel van het Feda­sil-opvang­cen­trum, heeft weten samen te bren­gen om deze jon­ge­ren zo goed moge­lijk te onthalen.

Over CEMPA

CEMPA is de edu­ca­tieve cel van het pre­ven­tie­huis van Ouder­gem, bes­taande uit :

  • Opvoe­ders die ins­taan voor een indi­vi­duele bege­lei­ding op vraag van jon­ge­ren of vol­was­se­nen en pro­jec­ten orga­ni­se­ren met als doel : zelf­stan­di­gheid, bevor­de­ring van het zel­fres­pect, een beter zelf­ver­trou­wen en ver­trou­wen in de andere ;

Bijv.: zelf­ge­fi­nan­cierde pro­jec­ten van inter­na­tio­nale wer­ven, uit­wer­king van danss­pek­ta­kels, videoprojecten, …

  • Ani­ma­to­ren die nieuwe erva­rin­gen aan­bie­den door ver­schei­dene acti­vi­tei­ten te orga­ni­se­ren en pro­jec­ten te beleven.

Bijv.: voet­bal­pro­ject, fiet­sen­werk­plaats, inter­ge­ne­ra­tio­nele acti­vi­tei­ten, diverse uitstappen …

  • Pro­jec­ten voor senio­ren : een spe­ci­fieke opvoe­der voor dit doel­pu­bliek die aan­ge­paste acti­vi­tei­ten en pro­jec­ten aanbiedt.

Bijv.: work­shop Tai Chi, bege­lei­ding bij het win­ke­len, naaiatelier, …

  • De was­se­rette : een aan­ge­name en gezel­lige plaats waar 3 was­ma­chines en drie droog­kas­ten ter bes­chik­king van de inwo­ners staan. Er is tevens een “praa­thoek” waar met rond een kop kof­fie met andere inwo­ners in contact kan komen.