Fair trade gemeenten

Fair trade gemeenten

 

Een Fair­Tra­de­ge­meente worden

Van alle gemeen­ten in de fede­ra­tie Wal­lo­nië-Brus­sel heb­ben er 53 de titel van Fair­Tra­de­ge­meente. Van­daag telt de cam­pagne voor Fair­Tra­de­ge­meen­ten  tal van andere actieve gemeen­ten en gemeen­ten geïn­te­res­seerd om de titel te beko­men. In 2013 werd de cam­pagne uit­ge­breid naar het pro­vin­ciale niveau : de pro­vin­cie Luxem­burg koos ervoor de uit­da­ging aan te gaan en werd de eerste Fair­Tra­de­pro­vin­cie in Wallonië.

De CDCE-cam­pagne wil, met het “Faire de la Belgique”-initiatief, fair trade in Bel­gië bevor­de­ren. Doel is om via het lokale niveau, het natio­nale niveau te berei­ken. In dit pers­pec­tief heb­ben deze twee ini­tia­tie­ven de ambi­tie om van Brus­sel een Fair­Tra­de­ge­west te maken. Momen­teel heb­ben al 9 Brus­selse gemeen­ten het label behaald.

Op gewes­te­lijk niveau richt de cam­pagne zich op poli­tieke steun en dringt ze aan op de betrok­ken­heid van ove­rhe­den bij ove­rheid­sop­drach­ten. 15 % van de aan­ko­pen gebeurt via ove­rheid­sop­drach­ten, dus als die 15 % Fair Trade kan zijn, is dat een mooi voor­beeld [van prak­tische uit­voe­ring van de motie].” – Caro­line Laroye, coör­di­na­trice van het pro­ject “Com­mune du com­merce équitable ”

Brus­sels Be Fair Awards 

In 2022 vie­len de gemeente Jette en de Stad Brus­sel in de pri­j­zen bij de Brus­sels Be Fair Awards. Jette sleepte de pri­js in de wacht voor Best Fair Buyer 2022, een erken­ning voor de open­bare dienst van het BHG die in 2021 de grootste ver­schei­den­heid en volumes fair­tra­de­pro­duc­ten aan werk­ne­mers, leer­lin­gen, gebrui­kers, … heeft aan­ge­bo­den. De pri­js voor Best Fair Spea­ker 2022 werd toe­ge­kend aan de Stad Brus­sel, open­bare dienst van het BHG die in 2021 het grootste aan­tal acties heeft uit­ge­voerd, en daar­door de grootste impact heeft gerea­li­seerd op het vlak van bewust­ma­king en pro­mo­tie van fair trade bij werk­ne­mers, leer­lin­gen, gebrui­kers, … en, indi­rect, andere burgers.

De wed­stri­jd Brus­sels Be Fair Awards, gelan­ceerd door het Fair Trade-plat­form in het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest, werd in het leven geroe­pen om Brus­selse acto­ren die zich actief inzet­ten voor eer­lijke en duur­zame han­del te belonen.

De CDCE-cam­pagne

 

De cam­pagne voor Fair­Tra­de­ge­meen­ten (CDCE) bevor­dert en bege­leidt de inte­gra­tie van het fair­tra­de­the­ma in gemeen­ten, met als doel de lokale acto­ren bewust te maken van het belang van een duur­za­mer, ethi­scher en verant­woor­der consumptiegedrag.

Voor Wal­lo­nië en het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest zijn Oxfam Maga­sins du Monde, Miel Maya Honing en Fair­trade Bel­gium, met steun van het Direc­to­raat-Gene­raal van het CNCD-11.11.11 (Centre natio­nal de coopé­ra­tion au déve­lop­pe­ment), belast met deze campagne.

Een ere­ti­tel

In de prak­tijk bes­taat het prin­cipe van de CDCE-cam­pagne eruit om gemeen­ten de titel toe te ken­nen op basis van 6 cri­te­ria. Elke gemeente die zich actief wil inzet­ten voor een eer­lij­kere han­del die mens en milieu res­pec­teert, kan de ere­ti­tel “Fair­Tra­de­ge­meente” (Com­mune du com­merce équi­table) aan­vra­gen. Dit pro­ject kan ini­tieel door een groep bur­gers en/of lokale acto­ren wor­den opgezet.

6 cri­te­ria

Om de titel te ver­kri­j­gen, moet aan 6 cri­te­ria wor­den vol­daan. Vijf daar­van zijn geba­seerd op de inter­na­tio­nale cri­te­ria van de Fair Trade Towns-cam­pagne. Het zesde cri­te­rium is spe­ci­fiek voor Bel­gië. Aan­ge­zien Wal­lo­nië een groot aan­tal boe­ren telt, is dit spe­ci­fiek gericht op onders­teu­ning van lokale producenten.

  1. De gemeen­te­raad neemt een reso­lu­tie aan ten voor­dele van fair trade en ver­plicht het gemeen­te­bes­tuur om voor fair­tra­de­kof­fie en ten minste één ander fair­tra­de­pro­duct te kiezen. 
  2. Win­kels en hore­ca­ge­le­gen­he­den op het grond­ge­bied van de gemeente bie­den hun klan­ten ten minste twee fair­tra­de­pro­duc­ten aan. 
  3. Onder­ne­min­gen, ins­tel­lin­gen, vere­ni­gin­gen en scho­len in de gemeente kie­zen voor fair­tra­de­pro­duc­ten en maken hun mede­wer­kers en stu­den­ten bewust van fair trade. 
  4. De gemeente com­mu­ni­ceert over haar deel­name aan de cam­pagne en orga­ni­seert elk jaar mins­tens één bewust­ma­king­se­ve­ne­ment over fair trade. 
  5. Een diverse stuur­groep die lokale acto­ren ver­te­gen­woor­digt, coör­di­neert de cam­pagne en leidt de gemeente naar het ver­kri­j­gen van de titel. 
  6. Omdat boe­ren van bij ons ook mee­tel­len, steunt de gemeente een ini­tia­tief om de consump­tie van lokale en duur­zame land­bouw­pro­duc­ten te bevorderen.

Tal van voordelen 

Kan­di­daat zijn voor de titel biedt een echte meer­waarde voor de gemeente en lokale part­ners. Dit par­ti­ci­pa­tieve en soli­daire pro­ject vers­terkt de sociale samen­hang en sti­mu­leert de crea­tie van lokale syner­gieën. Als deel­ne­mende gemeente onders­teunt u de dyna­miek van vere­ni­gin­gen en sti­mu­leert u de eco­no­mische acti­vi­teit. Ook het ima­go van de gemeente wordt verbeterd.

Bege­lei­ding

Om hen bij deze ins­pan­nin­gen te onders­teu­nen, kun­nen de deel­ne­mende gemeen­ten bege­lei­ding kri­j­gen op het gebied van com­mu­ni­ca­tie, metho­do­lo­gie en bewust­ma­king. Er zijn tal van tools en hulp­mid­de­len bes­chik­baar op de CDCE-website.

Doe mee !

 

De inschri­j­vin­gen voor de vol­gende edi­tie van de Brus­sels Be Fair Award 2023 zijn geopend !

Aar­zel niet en dien uw kan­di­da­tuur in !

Wil u uw gemeente voor­dra­gen als Fair­Tra­de­ge­meente ? Voor meer infor­ma­tie over de te vol­gen pro­ce­dure, klik hier

 

Meer infor­ma­tie : https://​www​.cdce​.be/​l​a​-​c​a​m​p​a​g​n​e​/​c​o​m​m​u​n​e​s​-​d​u​-​c​o​m​m​e​r​c​e​-​e​q​u​i​t​a​b​le/

https://www.cdce.be/wp-content/uploads/2022/09/NOTE-EXPLICATIVE-CDCE‑1.pdf

https://​www​.cdce​.be/​l​a​-​c​a​m​p​a​g​n​e​/​r​e​g​i​o​n​-​d​u​-​c​o​m​m​e​r​c​e​-​e​q​u​i​t​a​b​le/

https://​soli​ris​.brus​sels/​n​l​/​j​e​t​t​e​-​e​t​-​l​a​-​v​i​l​l​e​-​d​e​-​b​r​u​x​e​l​l​e​s​-​r​e​c​o​m​p​e​n​s​e​e​s​-​a​u​x​-​b​r​u​s​s​e​l​s​-​b​e​-​f​a​i​r​-​a​w​a​r​d​s​-​2​0​22/

https://​oxfam​ma​ga​sins​du​monde​.be/​c​o​m​m​u​n​e​s​-​d​u​-​c​o​m​m​e​r​c​e​-​e​q​u​i​t​a​b​l​e​-​u​n​e​-​c​a​m​p​a​g​n​e​-​i​n​t​e​r​n​a​t​i​o​n​a​l​e​-​q​u​e​l​l​e​s​-​l​e​c​o​n​s​-​e​n​-​t​i​r​e​r​-​i​c​i​-​e​t​-​a​i​l​l​e​u​rs/

https://​www​.cdce​.be/​o​u​t​i​l​s​/​g​u​i​d​e​s​-​e​t​-​r​e​s​s​o​u​r​c​es/