Elsene en haar zustersteden

Elsene en haar zustersteden

 

 

Leven­dige ste­den­ban­den realiseren 

Voor de gemeente Elsene vor­men vriend­schaps­ban­den met andere ste­den een bron van open­heid naar de wereld, van weder­zi­jdse ver­rij­king tus­sen part­ners en bur­gers, en van ont­wik­ke­ling. De gemeente heeft dan ook een dienst Ver­broe­de­rin­gen en Inter­na­tio­nale samen­wer­king in het leven geroe­pen met het oog op het uit­wer­ken, concre­ti­se­ren en behe­ren van een brede waaier aan acti­vi­tei­ten en pro­jec­ten veran­kerd in een dyna­miek van part­ner­schap­pen. Momen­teel heeft Elsene een ste­den­band met de vol­gende zus­ters­te­den : Biar­ritz in Fran­krijk, Zabab­deh in Pales­ti­na, Meg­gi­do in Israël en Kala­mu in de Demo­cra­tische Repu­bliek Congo. Sinds 2019 ver­wel­komt Elsene de ste­de­lijke gemeente Mali in Gui­nee-Cona­kry als nieuwe partner.

Den­ken op lange termijn 

Ver­trek­kende van het prin­cipe dat een ste­den­band een lan­ge­ter­mi­jn­re­la­tie is, onder­zoekt de gemeente Elsene de pers­pec­tie­ven voo­ra­leer een ver­bin­te­nis met een andere gemeente aan te gaan. Bij­ge­volg gaat ze na wat haar effec­tieve capa­ci­teit is om een der­ge­lijke rela­tie op lange ter­mi­jn te onde­rhou­den en te onders­teu­nen. Vanuit een visie van weder­zi­jdse ver­rij­king wordt ernaar ges­treefd dat elke gemeente de andere echte meer­waarde biedt en dat de belang­stel­ling tus­sen zus­ters­te­den weder­ke­rig is. De gemeente Elsene beoor­deelt ook de finan­cie­ring­svoo­ruit­zich­ten en houdt hier­bij reke­ning met de rea­li­teit op het terrein.

Hier­naast waakt Elsene nauw­let­tend over de rele­van­tie van een ste­den­band. De ste­den­ban­den met de gemeen­ten Kala­mu en Zabab­deh zijn hier bij­voor­beeld echte voor­beel­den van. Elsene, een ste­de­lijke gemeente geken­merkt door haar mul­ti­cul­tu­rele bevol­king, heeft alti­jd een bij­zon­dere band gehad met de sub-Saha­raanse, Afri­kaanse gemeen­schap in Bel­gië. De gemeente her­bergt in haar hart de Maton­ge­wijk, een ver­wi­j­zing naar de leven­dige wijk waar tal van kuns­te­naars ver­bli­j­ven met dezelfde naam in Kala­mu. Van­wege de ges­chie­de­nis en de ban­den met de Afri­kaanse dia­spo­ra in Brus­sel lag een ste­den­band met Kala­mu voor de hand. Wat de oors­prong van de ver­broe­de­ring met de gemeente Zabab­deh betreft, was de belan­grijkste moti­va­tie een eer­be­toon aan Naïm Kha­der, de eerste ver­te­gen­woor­di­ger van de Pales­ti­jnse Bevri­j­ding­sor­ga­ni­sa­tie (PLO) bij de Bel­gische en Euro­pese ove­rhe­den, die in Elsene woonde en op 1 juni 1981 ver­moord werd.

Part­ner­schap als eerste stap 

Sinds kort han­teert Elsene het part­ner­schaps­prin­cipe alvo­rens een ste­den­band ver­der te concre­ti­se­ren. Doel van deze “test­fase” is te beoor­de­len of de rela­tie tus­sen de part­ners kan wer­ken door de eerste pro­jec­ten te rea­li­se­ren. Het is een kans voor iede­reen om zijn posi­tie te bepa­len en een ver­trou­wens­re­la­tie op te bou­wen. Als het part­ner­schap suc­ces­vol blijkt, kan het wor­den uit­ge­breid en uitein­de­lijk voor een offi­ciële erken­ning als ste­den­band in aan­mer­king komen.

 

Rela­ties onderhouden

Met het oog op een duur­zame toe­kom­st voor de rela­ties met zus­ters­te­den, bena­drukt de gemeente Elsene het belang van het actief onde­rhou­den van haar part­ner­re­la­ties, onder meer door het opzet­ten van een­ma­lige of meer­ja­rige pro­jec­ten en door gerichte communicatie.

 

Ont­wik­ke­ling­spro­jec­ten en inter­na­tio­nale samenwerking

De gemeente Elsene ont­wik­kelt inter­na­tio­nale samen­wer­king­spro­jec­ten met haar part­ners in het Zui­den. De intro­duc­tie van de dyna­miek van inter­na­tio­nale samen­wer­king als onder­deel van een ste­den­band gaat zo’n tien jaar terug, met name met de gemeen­ten Kala­mu en Zabab­deh. Met deze en andere lokale part­ners wer­den pro­jec­ten ont­wik­keld rond de pij­lers onder­wi­js, cultuur en toe­gang tot water.

 

Water 

Water staat eve­neens cen­traal in de acti­vi­tei­ten die wor­den ont­wik­keld in de Repu­bliek Gui­nee (part­ner­ge­meente Mali) en met de gemeente Zabab­deh, in Pales­ti­na. In Zabab­deh wor­den sinds 2010 gesub­si­dieerde pro­jec­ten rond dit the­ma gerea­li­seerd, gefi­nan­cierd door ver­schil­lende sub­si­dië­rende ins­tan­ties (Wal­lo­nie-Bruxelles Inter­na­tio­nal, het Fonds voor inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit in de water­sec­tor van VIVAQUA). Deze pro­jec­ten waren met name gericht op de ins­tal­la­tie van irri­ga­tie­sys­te­men voor land­bouw­grond en water­re­ser­voirs voor gezin­nen om een ant­woord te for­mu­le­ren de pro­ble­ma­tiek van toe­gang tot water.

Dank­zij de finan­cie­ring die in 2018 aan de gemeente Elsene werd toe­ge­kend door het Fonds voor inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit in de water­sec­tor van VIVAQUA, werd een eerste pro­ject ont­wik­keld in samen­wer­king met de gemeente Mali, orga­ni­sa­ties uit het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld en de Gui­nese water­maat­schap­pij SEG (Socié­té des Eaux de Gui­née). Het pro­ject betreft het vei­lig­stel­len van de drink­wa­ter­voor­zie­ning voor de inwo­ners van de stad­swij­ken van Mali (bij­na 12.000 men­sen), met als doel het hers­tel­len en ver­be­te­ren van het water­voor­zie­ning­ssys­teem dat deze wij­ken bedient.

 

Jeugd

Met het oog op het bevor­de­ren van het bewust­zi­jn over andere rea­li­tei­ten, moe­digt de gemeente Elsene jon­ge­ren aan om actief aan ver­schil­lende pro­jec­ten resul­te­rend uit deze ste­den­ban­den deel te nemen. In dit pers­pec­tief wer­den er met de gemeen­ten Zabab­deh, Megid­do en Biar­ritz uitwisselingsprogramma’s voor jon­ge­ren opgezet.

Gezien de grote cultu­rele en reli­gieuze diver­si­teit in Zabab­deh, wer­den er samen met deze part­ner­ge­meente onder­wi­js­pro­jec­ten ont­wik­keld met betrek­king tot cultu­rele en reli­gieuze diver­si­teit. Dank­zij uit­wis­se­lin­gen geor­ga­ni­seerd met de finan­ciële steun van het EU-pro­gram­ma Eras­mus+ kon­den leer­lin­gen van de open­bare scho­len van Zabab­deh en die van het Centre Sco­laire Epe­ron­niers Mer­ce­lis wor­den samen­ge­bracht om aan gemeen­schap­pe­lijke pro­jec­ten te wer­ken. Boven­dien kre­gen de stu­den­ten van de ULB in maart 2022 de kans om deel te nemen aan een inter­na­tio­nale confe­ren­tie over inter­cul­tu­rele en inter­re­li­gieuze dia­loog in Pales­ti­na, dank­zij een beurs die de gemeente Elsene van WBI kreeg. Vol­gend op deze bijeen­kom­st werd hen gevraagd om op hun eigen school een pro­ject uit te wer­ken dat ver­band hield met de conferentie.

Wat Megid­do betreft, biedt de Ame­ri­can School of Orien­tal Research elk jaar twee stu­den­ten kunst­ges­chie­de­nis en archeo­lo­gie van de ULB (CReA – Centre de Recherches en Archéo­lo­gie et Patri­moine) de kans om deel te nemen aan de opgra­vin­gen van het “Albright Ins­ti­tute of Archeo­lo­gi­cal Research” op de beroemde archeo­lo­gische site van Tel Megiddo.

Als eerste zus­ters­tad van Elsene ver­wel­komde Biar­ritz ver­schil­lende gene­ra­ties van jon­ge­ren, die er gedu­rende de halve eeuw van deze vriend­schaps­band deel­na­men aan prak­tische, spor­tieve en cultu­rele uit­wis­se­lin­gen. In het kader van deze ste­den­band kon­den al meer dan 1.000 jon­ge­ren van deze uit­wis­se­lin­gen genieten.

Cultuur

De gemeente Elsene is ervan over­tuigd dat kunst en cultuur essen­tiële dra­gers van dia­loog en uit­wis­se­ling tus­sen vol­ke­ren en cultu­ren zijn, en heeft bij­ge­volg pro­jec­ten opge­zet om de weder­zi­jdse cultu­rele ver­rij­king met haar part­ners te bevorderen.

De ste­den­band met Megid­do is daar een goed voor­beeld van, ook al wordt de cultu­rele as eve­neens met de andere part­ners van Elsene ont­wik­keld. Megid­do kent immers een rijk cultu­reel leven en het delen en uit­wis­se­len van cultu­rele erva­rin­gen staat cen­traal in deze ste­den­band. In 2017 namen Brus­selse muzi­kan­ten in Megid­do deel aan het “Yaa­rot Menashe Forest Fes­ti­val”. Wegens het succes van deze eerste erva­ring werd het expe­riment in de daa­rop­vol­gende jaren herhaald en wer­den andere Brus­selse muzi­kan­ten uit­ge­no­digd om aan het fes­ti­val deel te nemen. In 2018 en 2019 was het de beurt aan beel­dende kuns­te­naars uit Brus­sel om uit­ge­no­digd te wor­den om deel te nemen aan de “Natu­ral Connec­tions – Land Art Exhi­bi­tion”. Een ander voor­beeld hier­van is de, dank­zij het in bruik­leen geven van 50 wer­ken uit de col­lec­tie van het Museum van Elsene, in 2019 in Biar­ritz geor­ga­ni­seerde ten­toons­tel­ling “Rêves d’ailleurs” op de pres­ti­gieuze Bellevue-site.

 

De dienst Ver­broe­de­rin­gen en Inter­na­tio­nale samenwerking

De dienst Ver­broe­de­rin­gen en Inter­na­tio­nale samen­wer­king heeft van­daag een drie­le­dige doel­stel­ling, te begin­nen met het beheer van pro­jec­ten en part­ner­re­la­ties als onder­deel van de ste­den­ban­den. Hier­naast staat de dienst ook in voor het intro­du­ce­ren van dyna­mie­ken van soli­da­ri­teit en wereld­bur­ger­schap­se­du­ca­tie (SWBE) aan de hand van ver­schil­lende eve­ne­men­ten en sen­si­bi­li­se­ring­sac­ti­vi­tei­ten gericht op inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit, zowel voor de inwo­ners van Elsene als bin­nen weder­zi­jdse uit­wis­se­lin­gen tus­sen part­ners. Boven­dien wil de dienst de SWBE-dyna­miek ook in de lagere en mid­del­bare scho­len van de gemeente intro­du­ce­ren. Het derde doel van de opdracht bes­taat uit het ont­wik­ke­len van inter­na­tio­nale samenwerkingsprojecten.