Eerste bewustmakingsdag over Territoriale Coaching voor gemeenteambtenaren belast met internationale solidariteit

Eerste bewustmakingsdag over Territoriale Coaching voor gemeenteambtenaren belast met internationale solidariteit

Op 14 maart 2023 vond in het gemeen­te­huis van Sint-Gil­lis de eerste bewust­ma­king­sdag over Ter­ri­to­riale Coa­ching voor de Brus­selse gemeen­te­lijke acto­ren plaats, geor­ga­ni­seerd door Soliris.

Exper­tise uit het Zui­den – Ter­ri­to­riale Coa­ching is een in Afri­ka ont­wik­kelde en toe­ge­paste bege­lei­ding­stech­niek voor lokale ove­rhe­den, die de syner­gie van de ver­schil­lende belan­gheb­ben­den in een gebied (maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties en lokale ove­rhe­den) bevor­dert, in een proces gericht op het rea­li­se­ren van ont­wik­ke­ling­sdoel­stel­lin­gen en voo­rop­ges­telde veranderingen.

Om deze veel­be­lo­vende en ins­pi­re­rende bena­de­ring voor de acto­ren van het Noor­den te pre­sen­te­ren, waren we vereerd met de aan­we­zi­gheid van de heer Et-Tayeb El Mas­ba­hi, direc­teur van het Centre d’Ex­cel­lence de Coa­ching Ter­ri­to­rial van Ouj­da, en mevrouw Ami­na Laa­ri­bi, gecer­ti­fi­ceerd Ter­ri­to­riaal Coach van UCCL Africa.

Dit eve­ne­ment werd bij­ge­woond door Brus­selse gemeen­te­me­de­wer­kers en sche­pe­nen uit Ander­lecht, Sint-Jans-Molen­beek, Sint-Pie­ters-Woluwe, Schaar­beek, Ukkel, en door ver­te­gen­woor­di­gers van Bru­lo­ca­lis en Brus­sels International.

Ken­nis­ma­king met een inno­va­tieve bena­de­ring om de hui­dige en toe­kom­stige uit­da­gin­gen aan te gaan

De dag werd inge­luid door de ope­ning­swoor­den van de heer El Mas­ba­hi, die de rol en moge­lij­khe­den van Ter­ri­to­riale Coa­ching bena­drukte in ant­woord op de cru­ciale uit­da­gin­gen waar­mee we zowel in het Noor­den als in het Zui­den gecon­fron­teerd wor­den, zoals : digi­ta­li­se­ring, kli­maat, gender, …

De pre­sen­ta­tie van deze bena­de­ring werd ver­vol­gens vak­kun­dig geleid door mevrouw Ami­na Laa­ri­bi, die begon met het schet­sen van het kader en de doel­stel­lin­gen van de dag. Deze laatste bes­ton­den uit :

  • de basis­be­gin­se­len van Ter­ri­to­riale Coa­ching, het juri­disch kader en de consti­tu­tio­nele context begri­j­pen en zich eigen maken ;
  • de tools ver­wer­ven vereist om behoef­ten te identificeren ;
  • doel­stel­lin­gen bepa­len en pro­ble­men omzet­ten in doelstellingen ;
  • een pro­ject of actie­plan bege­lei­den, en daar­bij nut­tig gebruik­ma­ken van de voo­rhan­den zijnde middelen.

De gemeen­te­lijke acto­ren kon­den de belan­grijkste aspec­ten van Ter­ri­to­riale Coa­ching, de prin­cipes, stap­pen en tools ervan ont­dek­ken en begrijpen.

Mevrouw Laa­ri­bi ver­dui­de­lijkte ook de rol en de posi­tie van de ter­ri­to­riale coach, en lichtte de sterke en zwakke pun­ten van de metho­do­lo­gie toe. Met betrek­king tot de sterke pun­ten van Ter­ri­to­riale Coa­ching, bevor­dert deze bena­de­ring met name het volgende :

  • ont­wik­ke­ling en effec­ti­vi­teit van de ter­ri­to­riale actoren ;
  • bur­ger­par­ti­ci­pa­tie ;
  • inno­va­tie en creativiteit ;
  • valo­ri­sa­tie van het territorium.

Concrete resul­ta­ten en succesverhalen

De keuze voor ter­ri­to­riale coa­ching heeft al in ver­schil­lende regio’s en gebie­den blijk gege­ven van posi­tieve effecten.

De deel­ne­mers kon­den ken­nis­ma­ken met twee pro­jec­ten die suc­ces­vol wer­den ont­wik­keld dank­zij de bege­lei­ding van Ter­ri­to­rial Coaching :

Een par­ti­ci­pa­tieve benadering

Na een eerste ver­ken­ning van de prin­cipes en doel­stel­lin­gen van de gestruc­tu­reerde dia­loog wer­den de deel­ne­mers uit­ge­no­digd om in kleine groe­pen van gedach­ten te wis­se­len en een situa­tie voor te leg­gen die in hun prak­tijk en erva­ring een consul­ta­tieve of col­la­bo­ra­tieve gestruc­tu­reerde dia­loog zou vereisen.

 

Ten slotte werd de kwes­tie van dia­lo­gische bege­lei­ding en veran­de­ring­sma­na­ge­ment in ter­ri­to­riale coa­ching uitgewerkt.

De dag ein­digde met een debrie­fing waar­bij de deel­ne­mers feed­back kon­den geven. Hie­ruit bleek met name dat de dag hen in staat had ges­teld hun dage­lijkse werk in pers­pec­tief te plaat­sen, beter te iden­ti­fi­ce­ren wat ze al doen in een geest van co-construc­tie met hun part­ners, maar ook welke pun­ten ze nog moe­ten versterken.

En ver­der ?

Noteer alvast de datum : een vol­gende edi­tie is aan­ge­kon­digd voor 14 sep­tem­ber 2023 !

Onder­tus­sen kunt u het pre­sen­ta­tie­ma­te­riaal in de tool­kit raad­ple­gen. We hou­den u op de hoogte van het ver­dere ver­volg in de vorm van work­shops en online oefe­nin­gen voor wie nog wat ver­der wil gaan.