Partnerschap tussen Jette en Belfaa : samenwerking met betrokken jongeren in een cultuur van burgerparticipatie

Partnerschap tussen Jette en Belfaa : samenwerking met betrokken jongeren in een cultuur van burgerparticipatie

“Alleen gaan we snel­ler, samen gaan we ver­der”, zegt een Afri­kaans spreek­woord. De gemeente Bel­faa heeft van dit gezegde haar kracht gemaakt en is uit­ge­groeid tot een waar model van bur­ger­par­ti­ci­pa­tie. Het part­ner­schap tus­sen de gemeen­ten Jette en Bel­faa werd meer dan 8 jaar gele­den aan­ge­gaan. Sinds 2015 zijn ze immers part­ners in het Pro­gram­ma voor Gemeen­te­lijke Inter­na­tio­nale Samen­wer­king (GIS) van Bru­lo­ca­lis (vzw ten dienste van de lokale bes­tu­ren van het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest). Deze samen­wer­king vindt met name plaats via de ont­wik­ke­ling van pro­jec­ten voor wereld­bur­ger­schap­se­du­ca­tie, die mede­ge­fi­nan­cierd wor­den door Wal­lo­nie Bruxelles Inter­na­tio­nal. Meer concreet, wer­ken beide gemeen­ten bij­voor­beeld aan de sociale inte­gra­tie van de nieuwe inwo­ners van Bel­faa met een migra­tieach­ter­grond, maar eve­neens aan de inclu­sie van jon­ge­ren in de gerea­li­seerde pro­jec­ten op basis van het prin­cipe van par­ti­ci­pa­tief bes­tuur. De gemeente Bel­faa kreeg boven­dien het label van ‘bur­ger­ge­meente’ (Label Com­mune Citoyenne), een onder­schei­ding en erken­ning van de ins­pan­nin­gen van de gemeente om de bes­tuurs­prak­tij­ken te ver­be­te­ren, de demo­cra­tie te conso­li­de­ren en het bur­ger­schap te vers­ter­ken. Het LCC-pro­ject werd bedacht door de Marok­kaanse vere­ni­ging van voor­zit­ters van gemeen­te­ra­den (Asso­cia­tion Maro­caine des Pré­si­dents des Conseils Com­mu­naux) in samen­wer­king met de Asso­cia­tion Tar­ga en met de steun van het direc­to­raat-gene­raal voor lokale ove­rhe­den (Direc­tion Géné­rale des Col­lec­ti­vi­tés Territoriales).

Het part­ner­schap tus­sen Jette en Belfaa

Het is belan­grijk om de ver­trou­wens­re­la­tie te bena­druk­ken die de gemeen­ten Jette en Bel­faa heb­ben ont­wik­keld. Deze band stelt hen in staat om met res­pect voor elkaars ver­wach­tin­gen samen te wer­ken en te com­mu­ni­ce­ren. De geza­men­lijke ken­ni­sont­wik­ke­ling met de gemeente Bel­faa biedt een stra­te­gisch kader voor het GIS-pro­gram­ma. Zo wordt niet alleen onders­teu­ning gebo­den bij de concre­ti­se­ring van pro­jec­ten, maar kan er ook wor­den afges­temd op de ver­wach­tin­gen van de jon­ge­ren in Bel­faa. Om de com­pe­ten­ties voor sociale dienst­ver­le­ning en van het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld te vers­ter­ken, moet Jette inzicht kri­j­gen in de pro­ble­men, uit­da­gin­gen en oppor­tu­ni­tei­ten die eigen zijn aan elk pro­ject dat de gemeente Bel­faa wil rea­li­se­ren. Meer concreet heeft de samen­wer­king tus­sen beide gemeen­ten ertoe geleid dat er pro­jec­ten kon­den wor­den gerea­li­seerd waar de inwo­ners van Bel­faa rei­khal­zend naar uit­ke­ken, zoals de oprich­ting van een luis­te­rhuis voor vrou­wen die het slach­tof­fer zijn gewor­den van geweld, een cen­trum voor gezins­plan­ning en de uitrus­ting van bepaalde tak­ken van de lokale jeugd­voor­zie­nin­gen voor jon­ge­ren met een handicap.

Jon­ge­ren betrek­ken door mid­del van par­ti­ci­pa­tief bestuur

Jon­ge­ren uit Bel­faa wor­den nu al enkele jaren betrok­ken bij de par­ti­ci­pa­tie­pro­ces­sen die door de lokale ove­rheid wor­den geor­ga­ni­seerd en bij pro­jec­ten voortv­loeiend uit de samen­wer­king tus­sen Jette en Bel­faa. Tij­dens een open forum gericht op het beter begri­j­pen van de rol die jon­ge­ren wil­den spe­len in de ont­wik­ke­ling van hun gemeente, kwam de moti­va­tie van deze doel­groep dui­de­lijk naar voren. De jon­ge­ren van Bel­faa zijn verre van ongeïn­te­res­seerd in actuele maat­schap­pe­lijke kwes­ties. We zien inte­gen­deel een sterk geën­ga­geerde jeugd. Dank­zij hen zagen ver­schil­lende pro­jec­ten het daglicht, zoals het ver­za­me­len van Ama­zigh-verha­len en ‑legendes bij de oude­ren van de gemeente, het ver­be­te­ren van de levensk­wa­li­teit in de cen­trum­wij­ken door inter­ven­ties in de open­bare ruimte en het pro­mo­ten van sport in de lagere scho­len, of het orga­ni­se­ren van een stad­skamp voor jon­ge­ren uit ver­schil­lende omlig­gende dor­pen. Doel van deze pro­jec­ten was om aan te tonen dat jon­ge­ren aan­we­zig en betrok­ken zijn en door de lokale ove­rheid gehoord worden.

De keuze voor een par­ti­ci­pa­tieve aan­pak in Belfaa

“Het is van­daag de dag onont­beer­lijk om de ban­den met de bur­gers aan te halen en hen te bes­chou­wen als vol­waar­dige acto­ren van duur­zame ont­wik­ke­ling, en hen dan ook te betrek­ken bij het nemen van bes­lis­sin­gen en de rea­li­sa­tie en beoor­de­ling van pro­jec­ten die voor hen prio­ri­tair zijn”, aldus Lahou­cine Azou­gagh, voor­zit­ter van de gemeen­te­raad van Bel­faa. De voor­zit­ter is vast­bes­lo­ten om zijn gemeente in de rich­ting van een meer recht­vaar­dige ont­wik­ke­ling te stu­ren en om Bel­faa op het pad van de par­ti­ci­pa­tieve demo­cra­tie te zet­ten. Dank­zij het erf­goed van de Ama­zigh-cultuur is dit concept niet onbe­kend bij het grote publiek. Ster­ker nog, “Sinds de oud­heid heeft het Ama­zigh-volk in het dage­lijkse leven voor een par­ti­ci­pa­tieve aan­pak geko­zen en de Ama­zigh-cultuur weers­pie­gelt in tal van opzich­ten de waar­den van soli­da­ri­teit en broe­der­schap. Heel wat voo­rou­der­lijke tra­di­ties zijn nog steeds terug te vin­den in de dag­da­ge­lijkse rea­li­teit van de gemeente. Enkele voor­beel­den hier­van zijn de ‘tiwi­zi’, een vorm van vri­j­willig werk dat beur­te­lings wordt uit­ge­voerd ten voor­dele van leden van de gemeen­schap, of de col­lec­tieve irri­ga­tie en de gemene graas­wei­den, eve­nals de tra­di­tio­nele jaar­lijkse fees­ten zoals de ‘almou­gars’, ‘elmaa­rouf’ of ‘idr­nans’, maar ook de ‘inflas’ (raden van plaat­se­lijke stam­hoof­den) waa­ruit de gebied­sra­den zijn voort­ge­ko­men”, aldus Lahou­cine Azougagh.

Met het oog op het nog ster­ker betrek­ken van de bur­gers wer­den er voor de vijf deel­ge­bie­den van de gemeente Bel­faa nieuwe par­ti­ci­pa­tie­ra­den opge­richt. Deze raden vor­men een debat­fo­rum voor ont­wik­ke­ling­svraag­stuk­ken en sti­mu­le­ren de par­ti­ci­pa­tie van de bevol­king in al haar diversiteit.

Het belang van integratieprojecten

Om het belang van de inte­gra­tie­pro­jec­ten vol­le­dig te begri­j­pen, moe­ten we ze eerst dui­de­lijk situe­ren in hun context. Sinds enkele jaren neemt de gemeente Bel­faa, gele­gen op de Souss-vlakte, migran­ten op die afkom­stig zijn uit ver­schil­lende West-Afri­kaanse lan­den. Zich in een nieuw land ves­ti­gen en in een nieuwe gemeen­schap inte­gre­ren, is verre van gemak­ke­lijk. Hier­bij dient reke­ning te wor­den gehou­den met heel wat obs­ta­kels, zoals taal- en cultuur­ver­schil­len. Boven­dien moe­ten ook bepaalde beel­den en ste­reo­ty­pen, die in ieders hoofd bes­taan, wor­den over­won­nen. Met dit voor ogen heeft Bel­faa ervoor geko­zen om in het kader van het decen­trale samen­wer­king­sver­band met Jette een pro­gram­ma te ont­wik­ke­len voor de sociale inte­gra­tie van gemi­greerde per­so­nen waar­bij zoveel moge­lijk inwo­ners van de gemeente, en met name jon­ge­ren, wor­den betrokken.

Om dit pro­ject op te zet­ten, orga­ni­seerde Bel­faa eerst een aan­tal bijeen­kom­sten tus­sen Marok­kaanse jon­ge­ren en de nieuw­ko­mers. Anne-Fran­çoise Nico­lay, coör­di­na­tor van het pro­ject voor de gemeente Jette, reikte in het bij­zon­der nieuwe par­ti­ci­pa­tieve werk­me­tho­den en reflec­tie­mo­men­ten aan voor de jon­ge­ren om ervoor te zor­gen dat het pro­ject vlot zou ver­lo­pen en dat er ruimte was voor eenie­ders ideeën. De ver­schil­lende reflec­tie­work­shops, acti­vi­tei­ten en cur­sus­sen heb­ben bij­ge­dra­gen tot het creë­ren van een kli­maat van ver­trou­wen, waa­rin iede­reen zich met res­pect voor elkaar kon uitspreken.

De keuze voor bur­ger­par­ti­ci­pa­tie heeft zijn vruch­ten afge­wor­pen : “Het meren­deel van de acties was het resul­taat van een geza­men­lijke ken­ni­sont­wik­ke­ling door de jon­ge­ren”, zo ver­dui­de­lijkt Anne-Fran­çoise Nicolay.

Een mul­ti­cul­tu­rele uitwisseling

Hoe­wel het the­ma mul­ti­cul­tu­ra­li­teit in eerste ins­tan­tie niet alle betrok­ke­nen wist te beko­ren, over­won uitein­de­lijk de wens om een cultu­rele uit­wis­se­ling tot stand te bren­gen, de eer­dere beduch­theid – net zoals bij de eerste edi­tie. De jon­ge­ren van Bel­faa raak­ten zo betrok­ken bij het pro­ject voor de ont­moe­ting met de nieuw­ko­mers dat ze uitein­de­lijk met meer dan 40 waren om de orga­ni­sa­tie van deze cultu­rele uit­wis­se­ling vlot te laten ver­lo­pen. Uitein­de­lijk bes­lo­ten de pro­ject­dra­gers om aan een actie­thea­ter, een ten­toons­tel­ling, een film, een muziek­voors­tel­ling en een bro­chure met getui­ge­nis­sen te werken.

In de bro­chure met getui­ge­nis­sen was het de bedoe­ling om de migran­ten uit Sub-Saha­raans Afri­ka aan het woord te laten over hun migra­tie­reis. Deze laats­ten wil­den hier ech­ter niet te veel over uit­wei­den, maar lie­ver ingaan op de in de gemeente onder­von­den pro­ble­men, zoals racisme op de werkv­loer en in de ver­voers­mid­de­len, eve­nals op het gebrek aan toe­gang tot gezond­heid­szorg. Deze ver­rij­kende uit­wis­se­lin­gen lie­ten een licht schi­j­nen op de door deze nieuwe inwo­ners erva­ren pro­ble­men en verhoog­den zo het col­lec­tieve bewust­zi­jn bij alle deelnemers.

De film heeft dan weer gehol­pen bij de iden­ti­fi­ca­tie van voo­roor­de­len tegen de nieuw­ko­mers, maar droeg voor­na­me­lijk bij tot de ont­man­te­ling ervan. Het waren de leden van de groep die de film heb­ben gedraaid, gemon­teerd en onder­ti­teld, ondanks het feit dat som­mige onder hen op dit domein nog debu­tan­ten waren. In de Afri­ka­nya-voors­tel­ling kreeg fusion-muziek met een unieke mix van Afri­kaanse ritmes een podium. Er werd ook een muziek­groep opge­richt bes­taande uit nieuw­ko­mers en 3 jonge Marok­kaanse muzi­kan­ten. Doel van deze voors­tel­ling was de kruis­bes­tui­ving tus­sen ver­schil­lende cultu­ren en om aan de hand van gepro­jec­teerde beel­den het tra­ject van de in het concert ver­te­gen­woor­digde lan­den te reconstrueren.

Voor het actie­thea­ter maak­ten de leden zelf de dia­lo­gen aan de hand van uit­wis­se­lin­gen over wat eenie­der wilde bren­gen. Hoe­wel som­mige leden nog nooit op een podium had­den ges­taan, was de moti­va­tie en toe­wi­j­ding van zowel de oudere als de nieu­were inwo­ners buitengewoon.

Het idee ach­ter de ten­toons­tel­ling bes­tond eruit om zowel de kuns­te­naars uit de regio in de schi­jn­wer­pers te plaat­sen als om een ruimte te creë­ren waar de nieuw­ko­mers hun cultuur kon­den voors­tel­len. Op dit uit­wis­se­ling­se­ve­ne­ment kon­den bezoe­kers de wer­ken van jonge plaat­se­lijke kuns­te­naars en ambach­te­lijke pro­duc­ten bewon­de­ren en ken­nis­ma­ken met de cultuur van de nieuwe inwo­ners aan de hand van sie­ra­den, voor­wer­pen en voedingsmiddelen.

Com­mu­ni­ca­tie op meer­dere niveaus

De ont­wik­ke­ling en rea­li­sa­tie van dit pro­ject vereiste de uit­wis­se­ling van heel wat infor­ma­tie tus­sen alle betrok­ken acto­ren. Het tot stand bren­gen van hori­zon­tale com­mu­ni­ca­tie vormde de sleu­tel tot het succes van dit col­lec­tieve pro­ject. Bur­gers, nieuw­ko­mers, ver­ko­ze­nen en pro­ject­coör­di­na­to­ren, stuk voor stuk heb­ben ze blijk gege­ven van trans­pa­ran­tie en onders­teu­ning in elke fase van het tot stand bren­gen van dit uitwisselingsevenement.

Boven­dien wer­den er, ondanks de aan­we­zi­gheid van de vice­voor­zit­ter van de gemeen­te­raad van Bel­faa, gedu­rende het vol­le­dige pro­ject geen auto­ri­teits­fi­gu­ren opge­dron­gen. Er ont­wik­kelde zich daa­ren­te­gen een ver­trou­wens­re­la­tie tus­sen hem en de jon­ge­ren en zijn bij­zon­der effec­tieve onders­teu­ning werd erg op pri­js ges­teld. “We heb­ben gepoogd de jon­ge­ren aan te moe­di­gen, het idee aan hen uit te leg­gen en hen bij de uit­voe­ring op het ter­rein te onders­teu­nen. Dit gewel­dige team, dat al enkele mooie inno­va­tieve pro­jec­ten tot een goed einde wist te bren­gen, kon deze nieuwe uit­da­ging zeker aan ! ”, aldus Saïd Las­ri, de trotse vicevoorzitter.

Het veel­be­lo­vende succes van het pro­ject ‘Bel­faa ver­wel­komt Afri­ka’ (Bel­faa accueille l’Afrique)

Het eve­ne­ment was een groot succes en trok een enorm aan­tal bezoe­kers. Het publiek was niet alleen groots in aan­tal­len, maar ook divers in leef­ti­jd en her­kom­st. Gemo­ti­veerd door het wels­la­gen van het pro­ject bes­lo­ten de jonge orga­ni­sa­to­ren om op dit momen­tum ver­der te gaan. In janua­ri 2023 orga­ni­seer­den ze een nieuw open forum om nieuwe pro­jec­ten te ont­wik­ke­len gericht op de sociale inte­gra­tie van migran­ten. Deze nieuwe door de jon­ge­ren gedra­gen pro­jec­ten omvat­ten de oprich­ting van een mul­ti­cul­tu­reel cultuu­rhuis en de ops­tel­ling van een cara­van om het bewust­zi­jn rond inter­cul­tu­ra­li­teit te vergroten.

De gemeente Bel­faa vormt een waar model van bur­ger­par­ti­ci­pa­tie. Het is een echte bron van ins­pi­ra­tie om te zien dat jonge bur­gers zich niet alleen col­lec­tief willen enga­ge­ren voor tal van pro­jec­ten, maar ook dat ze dit bij­zon­der erns­tig nemen. Het samen­bren­gen van zoveel men­sen rond pro­jec­ten vereist een grote samen­hang onder de leden van het team, die een­maal bereikt tot indruk­wek­kende resul­ta­ten kan lei­den, zoals aan­ge­toond door het succes van het eve­ne­ment ‘Bel­faa ver­wel­komt Afrika’.