Anderlecht : Festival van de internationale solidariteit 2023

Anderlecht : Festival van de internationale solidariteit 2023

In okto­ber jong­st­le­den orga­ni­seerde de gemeente Ander­lecht het Fes­ti­val van de inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit rond het the­ma ‘Migra­tie onder construc­tie’. Hoe­wel de gemeente er door­gaans de voor­keur aan geeft om dit fes­ti­val tot een wee­kend te beper­ken, en het niet over twee weken te sprei­den, vormde dit jaar een uit­zon­de­ring op de regel. De fes­ti­vi­tei­ten von­den plaats van 5 tot 15 okto­ber 2023 en boden het publiek een geva­rieerd pro­gram­ma met thea­ter, dans, film, muziek, poë­zie en beel­dende kunst.

 

Mul­ti­cul­tu­ra­li­teit in Anderlecht

 

Ander­lecht is een mul­ti­cul­tu­rele gemeente, waar migra­tie deel uit­maakt van de ges­chie­de­nis. Dit fes­ti­val is een manier om dat te eren”, aldus Fabrice Cumps, bur­ge­mees­ter van Ander­lecht. Migra­tie zal de komende jaren het glo­bale the­ma zijn. In dit eerste jaar dat we het the­ma cen­traal stel­len, bes­tond het idee eruit om rond ste­reo­ty­pen en het alge­mene concept van migra­tie te wer­ken. Voor toe­kom­stige edi­ties van het fes­ti­val hoopt Anaïs Marie, verant­woor­de­lijke voor de cel Inter­na­tio­nale Betrek­kin­gen en Part­ner­schap­pen van de gemeente Ander­lecht, het fes­ti­val een meer spe­ci­fieke oriën­te­ring, zoals eco­no­mische migra­tie, te geven. Maar Anaïs Marie pre­ci­seert hier­bij het vol­gende : “Ik wil nog geen defi­ni­tieve uits­pra­ken doen over wat er vol­gend jaar staat te gebeu­ren, aan­ge­zien het niet aan de gemeente alleen is om dat te bes­lis­sen. Alles wordt immers samen met het plat­form bepaald. Nadat de gemeente een glo­baal the­ma aan­kon­digt, wordt de concrete uit­wer­king ervan samen met de vere­ni­gin­gen van het plat­form uit­ge­dacht.

 

Geza­men­lijke opbouw en ont­wik­ke­ling door Ander­lecht en de verenigingen 

 

Zoals door Anaïs Marie gepre­ci­seerd, is het niet de gemeente alleen die aan het fes­ti­val werkt. De the­ma’s ont­wik­ke­len zich dank­zij de ver­ga­de­rin­gen van het plat­form en de fes­ti­va­lac­ti­vi­tei­ten wor­den voor­ges­teld door de vere­ni­gin­gen. Voor Ander­lecht vin­den deze ver­ga­de­rin­gen met de vere­ni­gin­gen die actief zijn rond inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit onge­veer om de 6 weken plaats. Het voor­naam­ste doel van het plat­form is het betrek­ken van zoveel moge­lijk vere­ni­gin­gen die zich met deze vraag­stuk­ken bezighouden.

 

Het aan­tal vere­ni­gin­gen dat kan bogen op exper­tise over het the­ma migra­tie is groot in Ander­lecht, wat lange, diep­gaande dis­cus­sies met zich mee­brengt. Het is dan ook belan­grijk om deze uit­wis­se­lin­gen te sprei­den in de tijd. Gelei­de­lijk aan zijn beide par­ti­jen het eens geraakt over de manier waa­rop dit concept vorm moest kri­j­gen. De verant­woor­de­lijke van de cel Inter­na­tio­nale Betrek­kin­gen en Part­ner­schap­pen van de gemeente licht het toe als volgt : “Om gedu­rende drie jaar rond een the­ma te wer­ken, moet je het concept eerst bes­pre­ken en decons­true­ren. Ver­vol­gens kwam de naam die we aan het fes­ti­val wil­den geven aan bod. Welk beeld we met het fes­ti­val willen oproe­pen, is een geza­men­lijke bes­lis­sing.”

 

Na de reeks van ver­ga­de­rin­gen werd de titel van deze edi­tie geko­zen. Met ‘Migra­tie onder construc­tie’ willen we een posi­tief beeld van migra­tie tonen en er een nieuw pers­pec­tief op bieden.

 

De gemeente Ander­lecht is bij­zon­der trots op de resul­ta­ten die dank­zij de geza­men­lijke opbouw en ont­wik­ke­ling met de vere­ni­gin­gen wer­den bereikt. De samen­wer­king met ver­schei­dene acto­ren vormt een echte meer­waarde voor het fes­ti­val. “Hoe meer her­se­nen en men­sen rond de tafel, hoe meer rijke, geva­rieerde en inter­es­sante ideeën er naar boven komen. Zo heb­ben we het publiek ook iets rele­vants te bie­den”, ver­volgt Anaïs Marie.

 

Boven­dien zijn ook de vere­ni­gin­gen verheugd over het samen met de gemeente gele­verde werk : “We nemen al twee jaar deel aan het Plat­form Inter­na­tio­nale Soli­da­ri­teit van Ander­lecht en niet alleen is het alti­jd een gezel­lige en aan­ge­name erva­ring, het heeft ons ook construc­tieve samen­wer­king­sver­ban­den met Oxfam, Baku­shin­ta, Sein­galt en andere opge­le­verd. Meer in het alge­meen heb­ben we nu een beter inzicht in het net­werk van vere­ni­gin­gen in Ander­lecht en elders die actief zijn rond inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit. Dit geeft ons ideeën voor toe­kom­stige samen­wer­king­sver­ban­den en voor het berei­ken van andere doel­groe­pen”, vult Agnès Gra­cef­fa van het Museum van de Weers­tand aan.

 

Leti­cia Reyes, verant­woor­de­lijke voor onder­wi­js, migra­tie en gezond­heid voor de vzw Familles du Monde (FaMi­Do), is eve­neens bij­zon­der posi­tief over de samen­wer­king tus­sen de ver­schil­lende par­ti­jen : “Ik ben ervan over­tuigd dat de com­pe­ten­ties van de verant­woor­de­lijke – vrien­de­lij­kheid, bes­chik­baa­rheid, toe­gan­ke­lij­kheid, coör­di­na­tie­ver­mo­gen, flexi­bi­li­teit, pro­fes­sio­na­li­teit, oplos­sing­sge­rich­theid – eve­nals haar contac­ten en aan­dacht voor de spe­ci­fieke kwa­li­tei­ten in het contact tus­sen de vere­ni­gin­gen en de verant­woor­de­lijke van het plat­form het moge­lijk heb­ben gemaakt om werk te ver­rich­ten dat in alle opzich­ten vol­doe­ning geeft.

 

Een edi­tie 2023 vol verrassingen 

 

Dit jaar was anders dan voor­gaande edi­ties. In de col­lec­tieve ver­beel­ding wordt de term fes­ti­val geas­so­cieerd met eve­ne­men­ten die op het grote publiek gericht zijn. Dit jaar heeft de gemeente Ander­lecht ech­ter ook acti­vi­tei­ten voor vere­ni­gin­gen aan­ge­bo­den. Het ron­de­ta­fel­ges­prek met als the­ma ‘Huma­ni­taire crises : welke syner­gieën tus­sen de dia­spo­raor­ga­ni­sa­ties en de gemeen­ten?’, dat in samen­wer­king met de Stad Brus­sel en het plat­form Soli­ris werd geor­ga­ni­seerd, is een mooi voor­beeld van een eve­ne­ment voor vere­ni­gin­gen, lokale ove­rhe­den en de acto­ren van de huma­ni­taire hulp. Boven­dien heeft de vzw FaMi­Do samen met de gemeen­te­diens­ten en vere­ni­gin­gen van Ander­lecht een omvan­grijk onder­zoeks- en actie­pro­ject gerea­li­seerd rond het the­ma migra­tie­rouw en werd de pre­sen­ta­tie van de resul­ta­ten afges­temd naar aan­lei­ding van een col­lo­quium dat open stond voor het grote publiek.

 

Leti­cia Reyes ging nog even die­per in op het rond het the­ma migra­tie­rouw gerea­li­seerde werk : “Er dient opge­merkt dat FaMi­Do (vzw Familles du Monde) tij­dens de voor­be­rei­dende ses­sies voor het col­lo­quium over migra­tie­rouw een onder­zoeks- en actie­pro­ject heeft voor­ges­teld over de wijze waa­rop de dia­spo­raor­ga­ni­sa­ties heb­ben gefun­geerd als inter­cul­tu­rele faci­li­ta­tor om niet-Euro­pea­nen te hel­pen bij het ver­wer­ken van deze onver­mi­j­de­lijke migra­tie­rouw, met het oog op het bou­wen aan sociale cohe­sie. In dit avon­tuur kon­den we de rol van de lokale ove­rheid iden­ti­fi­ce­ren. Deze par­ti­ci­pa­tie heeft onze ver­wach­tin­gen over­trof­fen. Het col­lo­quium trans­for­meerde zich tot een bui­ten­ge­wone ont­moe­ting­splek, waar ove­rhe­den, dia­spo­raor­ga­ni­sa­ties, het MIRIAM-pro­ject van het OCMW, vri­j­willi­gers­groe­pen (velen rou­wend om het ver­lies van men­se­lijke waar­di­gheid – men­sen zon­der papie­ren) van Cultu­re­ghem en andere vere­ni­gin­gen die wer­ken met NBMV rond het Zuid­sta­tion, samenk­wa­men om hun acties in ver­band met migra­tie­rouw voor te stel­len.

 

Het fes­ti­val trok een divers publiek aan : kin­de­ren, vol­was­se­nen, acto­ren afkom­stig van andere vere­ni­gin­gen en gemeen­ten dan Ander­lecht. De ban­den die tus­sen de gemeen­ten en de ver­schil­lende acto­ren ges­meed wer­den, waren deze edi­tie uitzonderlijk.

 

Voor de ope­ning van het fes­ti­val heb­ben de gemeente en de vere­ni­gin­gen geko­zen voor een act op basis van een men­ge­ling van kora en poë­zie. Zoals het toe­val het wil, is de per­soon die de kora bes­peelt afkom­stig uit het dorp Mar­sas­soum, waar­mee de gemeente Ander­lecht een part­ner­schap heeft. “Het was echt onwaar­schi­jn­lijk. Hoe groot is de kans dat deze man uit Sene­gal, die naar Bel­gië emi­greerde en al 10 jaar in Wal­lo­nië woont, naar Ander­lecht komt om het fes­ti­val te ope­nen ?”, aldus Anaïs Marie.

 

Rober­to Romeo Lopez van de vzw Mix­ture toonde zich ook bij­zon­der posi­tief over deze tweede edi­tie : “Voor deze tweede ‘Avond van de Afri­kaanse Film’ had­den we meer publiek dan op de eerste edi­tie vorig jaar. We ver­toon­den de film die gerea­li­seerd werd dank­zij de ste­den­band tus­sen de gemeente Ander­lecht en Mar­sas­soum in Sene­gal.” Rober­to Romeo Lopez beves­tigt boven­dien dat het succes van dit pro­ject te dan­ken is aan de gemeente Ander­lecht en hij is hier bij­zon­der erken­te­lijk voor.

 

Het lijkt me een zeer ver­rij­kende erva­ring, waar­bij sce­na­rio’s onts­taan om de andere te ont­dek­ken, om naar men­sen die anders zijn dan ik of die op me lij­ken, te luis­te­ren. Dat is bevor­der­lijk voor inter­ac­tie, dia­loog, contact … Ken­nis wordt aan elkaar gev­loch­ten en acto­ren met ver­schil­lende ach­ter­gron­den en orga­ni­sa­ties maken ver­bin­ding. De pro­fes­sio­nele erva­ring van de dia­spo­ra in de vere­ni­gin­gen wordt naar waarde ges­chat”, zo bes­chri­jft Leti­cia Reyes haar erva­ring met het Fes­ti­val van de inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit 2023.

 

Pers­pec­tief voor 2024

 

Hoe­wel het alge­mene the­ma het­zelfde bli­jft, zal de spe­ci­fieke focus veran­de­ren, afhan­ke­lijk van wat de gemeente en de vere­ni­gin­gen samen bes­lis­sen. De gemeente Ander­lecht wil ook haar ver­schil­lende Euro­pese en Sene­ga­lese part­ners in de schi­jn­wer­pers plaat­sen door hen op het fes­ti­val uit te nodi­gen. De gemeente laat zich van haar ambi­tieuze kant zien : “Het is een ambi­tie op lange ter­mi­jn, maar ik denk dat dit het juiste ogen­blik kan zijn om geza­men­lijke acti­vi­tei­ten te ont­wik­ke­len en hen bij de fes­ti­vi­tei­ten te betrek­ken”, aldus de verant­woor­de­lijke voor de cel Inter­na­tio­nale Betrek­kin­gen en Part­ner­schap­pen van de gemeente Anderlecht.

 

Boven­dien heeft de gemeente op Euro­pees niveau al heel wat uit­wis­se­lin­gen met haar zus­ters­te­den opge­zet, zowel op cultu­reel als op spor­tief vlak. Er is een echte inter­esse in uit­wis­se­ling over acti­vi­tei­ten en om de aan­dacht te ves­ti­gen op deze lokale acto­ren, ongeacht of dat in Lon­den (Ham­mers­mith & Ful­ham), Ber­li­jn (Neukölln) of elders is. Part­ners zoals Mar­sas­soum in Sene­gal zijn moge­lijk ook geïn­te­res­seerd in het fes­ti­val en kun­nen er een plaats kri­j­gen. Aan­ge­zien het glo­bale the­ma migra­tie is (met bij­be­ho­rende uit­wis­se­lin­gen en inv­loed), zou hun aan­we­zi­gheid zeker rele­vant zijn.

 

De kracht van het plat­form ligt in de geza­men­lijke opbouw en ont­wik­ke­ling tus­sen de ver­schil­lende actoren.

Ander­lecht staat open voor elke vorm van samen­wer­king, zon­der hier­bij een for­mat op te leg­gen. Naar­mate de ges­prek­ken vor­de­ren, zul­len we wel ont­dek­ken hoe vol­gend jaar eruit zal zien”, zo sluit Anaïs Marie opti­mis­tisch af.