Taal : FR/NL
Publiek : Iedereen
Stedelijke wandeling

Stedelijke wandeling

Over ons

Beschrijving:

Op ini­tia­tief van de dienst Sport heeft de gemeente bes­lo­ten een ste­de­lijke wan­del­groep op te rich­ten. Het concept is een­vou­dig : elke zater­dag, vanaf 24 sep­tem­ber, wordt een bijeen­kom­st geor­ga­ni­seerd voor geïn­te­res­seer­den om samen 3 tot 5 km door de stra­ten van Etter­beek te wan­de­len. De ont­moe­ting­splaats zal wor­den opge­ge­ven bij de inschri­j­ving bij de sportdienst.

Naast de regel­ma­tige beoe­fe­ning van een lichte fysieke acti­vi­teit, aan­ge­past aan de capa­ci­tei­ten van de groep, heeft dit pro­ject ook tot doel de deel­ne­mers in staat te stel­len andere inwo­ners te ont­moe­ten met wie ze een vriend­schap­pe­lijke uit­wis­se­ling kun­nen heb­ben ; en hen nieuwe plaat­sen te laten (her)ontdekken aan­ge­zien de wan­de­lin­gen tel­kens een spe­ci­fieke wijk van de gemeente zul­len door­krui­sen (de aan­kom­st zal steeds plaats­vin­den op de espla­nade van het admi­nis­tra­tief centrum).

Om een ver­schei­den­heid aan routes aan te bie­den en te zor­gen voor een kwa­li­ta­tieve bege­lei­ding, heeft de gemeente haar krach­ten gebun­deld met de vzw Ascades, die zal ins­taan voor de prak­tische orga­ni­sa­tie van de wan­de­lin­gen en de bege­lei­ding ervan door een erkende leider.

Afhan­ke­lijk van het succes van deze acti­vi­teit kun­nen in 2023 opnieuw andere data wor­den voor­ges­teld. Tot slot zij erop gewe­zen dat deel­name aan deze wan­de­lin­gen een voo­raf­gaande inschri­j­ving bij de gemeen­te­lijke sport­dienst vereist.

Contact : 02 627 25 81

Plaats:Etterbeek