Taal : FR
Publiek : Iedereen

weggooigeschiedenis van een contemplatieve crisis

“Si nous sommes ce que nous jetons”

Datum zaterdag 17 juni 2023
Tijd 15:00
Tarief Gratuit / Gratis
Trefwoord Actie

Over ons

Beschrijving:

Als we zijn wat we weg­gooien, wat ver­telt Euro­pa’s afval­pro­duc­tie ons dan over ons ver­le­den, heden en toekomst ?

Jeter-His­to­ry of a contem­po­ra­ry cri­sis, belicht de ver­bor­gen ges­chie­de­nis van afval in Europa

Afval. Zeker het meest zicht­bare en mate­riële aspect van de milieu­cri­sis die ons bedreigt.

“Jeter” is een ini­tia­tief dat de ver­bor­gen ges­chie­de­nis van afval in Euro­pa en het belang ervan als mar­ker van sociale veran­de­ring belicht.

Met de indus­triële revo­lu­tie als uit­gang­spunt behan­delt “Jeter” de tekor­ten in oor­log­sti­jd, de opkom­st van het naoor­logse consu­men­tisme en ein­digt met de ono­ver­ko­me­lijke afval­cri­sis van vandaag.

Het pro­ject belicht de dra­ma­tische veran­de­rin­gen in de manier waa­rop we in het ver­le­den met ons afval zijn omge­gaan en hoe we al dan niet over afval den­ken. Door naar dit aspect van de ges­chie­de­nis te kij­ken, vers­terkt het de rele­van­tie van de hui­dige kri­tiek en oproe­pen tot verandering.

Het ‘Throw’-project is een com­bi­na­tie van de vol­gende elementen :

Het hele pro­ject is het resul­taat van gecom­bi­neerde bij­dra­gen van pro­fes­sio­nals die betrok­ken zijn bij de inza­me­ling, ver­wer­king, recy­cling en het her­ge­bruik van afval in Brus­sel, en van Euro­pese musea die zich bezi­ghou­den met het the­ma afval.

Dit the­ma is ook een gele­gen­heid om duur­zaam­heid cen­traal te stel­len in het werk van het museum, om het ont­werp en de bouw van moderne ten­toons­tel­ling­sruim­ten opnieuw te bekij­ken op een cir­cu­laire manier.

Per­ma­nente ten­toons­tel­ling en tij­de­lijke tentoonstelling

Weg­gooien – Ges­chie­de­nis van een heden­daagse crisis

Zater­dag 17 juni 2023 om 15.00 uur

Pre­sen­ta­tie 15 minu­ten vooraf

Regis­tra­tie en voor­leg­ging van ant­woord­cou­pon ver­plicht tot 31 maart 2023

Op : ntacovic2000@​yahoo.​fr

Plaats:Maison d’histoire Européenne Rue Belliard/Belliardstraat/135 1000 Bruxelles